Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Pozvánka na Valnou hromadu OPAVICE a.s.

Typ: Novinky a zajímavosti
která se bude konat dne 14. června 2018 v 16,00 hod. v banketní místnosti kulturního domu v restaurace Štika, na adrese Opavská 513 Dolní Benešov
  P O Z V Á N K A
Správní rada akciové společnosti Opavice a. s.
se sídlem Bolatice, Mírová 17, PSČ 747 23, IČ 25375245
s v o l á v á
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
která se bude konat dne  14. června 2018 v 16,00 hod.
 
v banketní místnosti kulturního domu v restaurace Štika,
na adrese Opavská 513 Dolní Benešov
 
Pořad jednání:
  1. Zahájení valné hromady
  2. Volba orgánů valné hromady
  3. Přednesení výroční zprávy správní rady společnosti, zpráva správní rady společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, přednesení návrhu na rozdělení zisku, přednesení zprávy auditora,
  4. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2017, rozhodnutí o rozdělení zisku
  5. Určení auditora pro rok 2018
  6. Závěr
 
Akcionář – fyzická osoba - se při prezentaci prokáže platným průkazem totožnosti (občanský průkaz, pas). Osoba přítomná za akcionáře – právnickou osobu - se prokáže aktuálním výpisem z obchodního rejstříku akcionáře, písemnou plnou mocí (není-li zapsána v obchodním rejstříku jako statutární orgán akcionáře s oprávněním jednat samostatně) a platným průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře – fyzické i právnické osoby- se vedle shora uvedeného prokazuje písemnou plnou mocí podepsanou akcionářem a platným průkazem totožnosti. Zástupcem akcionáře nesmí být člen správní rady Společnosti.
 
Návrh usnesení valné hromady a vyjádření správní rady
 
Vyjádření správní rady k bodu 2 pořadu jednání valné hromady
Na valné hromadě bude zvolen předseda valné hromady, zapisovatel, dva ověřovatelé zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Návrh konkrétních osob k obsazení orgánů valné hromady bude dle dosavadních zvyklostí navržen z přítomných členů orgánů společnosti, akcionářů nebo jiných osob, k tomu správní radou pověřených. Konkrétní návrh na obsazení orgánů valné hromady se proto nenavrhuje. 
 
Vyjádření správní rady k bodu 3 pořadu jednání valné hromady
Zástupce správní rady a statutární ředitel společnosti přednese akcionářům společnosti  zprávy a informace k hospodaření za rok 2017 a výhled roku 2018.
 
Návrh usnesení k bodu 4 pořadu jednání valné hromady
Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2017.
Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2017 ve výši  377.457,83 Kč tak, celá částka nerozděleného zisku  se určuje k převedení zisku na účet nerozděleného zisku
 
Zdůvodnění správní rady k návrhu usnesení u bodu 4 pořadu jednání valné hromady
Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2017 a dále zpráva správní rady o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku jsou přílohou této pozvánky a současně jsou akcionářům k dispozici k nahlédnutí v provozovně společnosti na adrese Moravec 293, Dolní Benešov,  v pracovních dnech od 9:00 do 14:00 hod, a to po dobu 30 dnů přede dnem konání řádné valné hromady. Správní rada společnosti považuje sestavenou řádnou účetní závěrku za správnou, zachycující dostatečně věrně hospodaření společnosti a navrhuje proto její schválení. Správní rada společnosti s ohledem na nutnost zajištěné finanční rezervy společnosti považuje návrh převod části zisku na účet nerozděleného zisku za přiměřený. 
 
Návrh usnesení k bodu 5 pořadu jednání valné hromady
Valná hromada určuje jako auditora k provedení auditu za účetní období roku 2018 společnost  H audit, s.r.o., se sídlem 28. října 1610/95, Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 25357336
 
Zdůvodnění správní rady k návrhu usnesení u bodu 5 pořadu jednání valné hromady
V souladu s § 17 zákona o auditorech je nejvyšší orgán společnosti určí auditora pro provedení auditu. Správní rada navrhuje auditora, se kterým má dosavadní dlouhodobou spolupráci.
 
V Bohuslavicích  dne 11. 5. 2018
Ing. Oldřich Fojtík, statutární ředitel
 

Přílohy

Vytvořeno: 14. 5. 2018
Poslední aktualizace: 14. 5. 2018 13:35
Autor: