Obsah

Co je apoštolát modlitby?

Na apoštolátu modlitby se může podílet každý člověk bez ohledu na své postavení či vzdělání. Nevypisuje se přihláška, nevydávají se legitimace, neplatí se členské příspěvky.

Apoštolát modlitby nabízí velmi jednoduchý způsob, jak ovlivňovat prosazování dobra a potlačování zla v Božím království na zemi. Modlitba je tak důležitá a tak účinná, že nám to připadá neuvěřitelné. Do modlitby vkládám všechno, co jsem a co mám. I zcela nepatrná věc pak nabývá na síle a vážnosti, protože vše konám v Duchu svatém a ve spojení s Ježíšem Kristem a Otec to přijímá s laskavostí a velmi si toho cení.

Denně se modlím obětní modlitbu apoštolátu, vkládám do ní všechno, co je mi na světě drahé, a přidávám k tomu modlitby a práce, radosti a bolesti celého dne. Spojuji vše s obětí, kterou Kristus přináší Otci, a tím vše nabývá na hodnotě.

Celý můj život tak přes svou nedokonalost a nepatrnost získává hluboký smysl, i když možná náležím k těm, s nimiž se už pro jejich pokročilý věk, nemoci nebo tělesné sla-bosti moc nepočítá.

V celé své jednoduchosti spojuje apoštolát modlitby ty, kdo jsou do něj zapojeni, ve sp-olečném zápase se skutečně důležitými problémy církve na celém světě. Tím znásobuje účinnost a důležitost jejich dávání.

Nevede se evidence o počtu lidí, kteří se do apoštolátu modlitby zapojují, odhaduje se však, že je jich na celém světě asi 50 až 70 milionů.

Denní modlitba apoštolátu modlitby: Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení s tvým Synem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, ti v něm nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti.
Duch svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve, to všechno přináším jako svou nepatrnou oběť zvláště na úmysly Svatého otce a našich biskupů:

1. 
Všeobecný úmysl
2. Evangelizační
 úmysl
3. Národní úmysl (úmysl našich biskupů)


Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za nás!

 

Úmysly apoštolátu pro rok 2019:

Pro rok 2018 je pro každý měsíc vynechán jeden úmysl (střídavě po měsíci všeobecný a evangelizační). Daný úmysl bude vypracován římským ústředím Apoštolátu modlitby z podnětu papeže Františka s ohledem na aktuální události, které rok přinese. Tyto úmysly budou zveřejňovány v průběhu roku vždy měsíc předem.

LEDEN

2. Evangelizační úmysl: Náboženské menšiny v Asii. Aby křesťané i ostatní náboženské menšiny v asijských zemích mohli svoji víru žít v plné svobodě.

3. Národní úmysl: Za odpovědný přístup občanů k prezidentským volbám v naší zemi.

ÚNOR

1. Všeobecný úmysl: "Ne" korupci. Aby se nenechali korupcí ovládnout ti, kdo mají materiální, politickou nebo duchovní moc.

3. Národní úmysl: Abychom dobro nevnímali jako povinnost, ale také jako něco velkého, co smíme konat (srv. Žl I).

BŘEZEN

2. Evangelizační úmysl: Formace k duchovnímu rozlišování. Aby si celá církev uvědomovala naléhavost formace k duchovnímu rozlišování, na osobní i komunitní rovině.

3. Národní úmysl: Za dar rozlišování trvalého od pomíjivého, cenného od prázdného, pravého od falešného (srv. Žl 90/89/).

DUBEN

1. Všeobecný úmysl: Za ty, kdo nesou odpovědnost za hospodářství a ekonomii. Aby ti, kdo nesou odpovědnost za teorii a řízení hospodářství, měli odvahu odmítat ekonomii vyřazování a nerovnosti a uměli otevírat nové cesty.

3. Národní úmysl: Za rodinná a farní společenství, aby napomáhala kladným odpovědím na Boží volání.

KVĚTEN

2. Evangelizační úmysl: Za poslání laiků. Aby laici mohli své jedinečné poslání naplňovat skrze tvořivou odpověď vůči výzvám, kterým svět dnes čelí.

3. Národní úmysl: Za milost zakusit láskyplný pohled, kterým nás Bůh trvale provází a proměňuje (srv. Žl 139/138).

ČERVEN

1. Všeobecný úmysl: Sociální sítě. Aby sociální sítě přispívaly k solidaritě a ohleduplnosti vůči druhým i v jejich odlišnosti.

3. Národní úmysl: Abychom v různých nesnázích mohli zakoušet dobrotu neselhávajícího Boha (srv. Žl 91/90).

ČERVENEC

2. Evangelizační úmysl: Kněží v pastoraci. Aby kněží, kteří ve svém pastoračním úsilí zakoušejí únavu a osamění, nalézali pomoc a útěchu v důvěrném vztahu s Pánem i v přátelství se spolubratry.

3. Národní úmysl: Aby člověk naplňoval své jedinečné poslání, které spočívá v tom, že smí Boha chválit (srv. Žl 148).

SRPEN

1. Všeobecný úmysl: Rodiny jako bohatství. Aby rozhodnutí, která mají dalekosáhlý ekonomický a politický dopad, chránila rodiny jako největší bohatství lidstva.

3. Národní úmysl: Za vnímání přírody a okolního světa jako daru, v kterém se Bůh zjevuje (srv. Žl 29/28).

ZÁŘÍ

2. Evangelizační úmysl: Mladí lidé v Africe. Aby mladí lidí afrického světadílu měli přístup ke vzdělání a práci ve vlastní zemi.

3. Národní úmysl: Za odvahu ke každodennímu následování Pána i přes opakující se poklesky a nedokonalosti (srv. Žl 137/136).

ŘÍJEN

1. Všeobecný úmysl: Poslání zasvěcených osob. Aby u mužů a žen zasvěcených Bohu vzplálo misijní nadšení a byli nablízku chudým, vyhnancům a těm, kdo jsou umlčeni a nemají slovo.

3. Národní úmysl: Za takové poznání Pána Ježíše, které nám umožní plně se na něj spoléhat (srv. Žl 23/22).

LISTOPAD

2. Evangelizační úmysl: Ve službě míru a pokoje. Aby jazyk srdce a dialogu vždy převážil nad jazykem zbraní.

3. Národní úmysl: Aby naše představa o Bohu vycházela ze zjevení obsaženého v Písmu a utvářela nás v radostné a svobodné Boží děti (srv. Žl 115/113b).

PROSINEC

1. Všeobecný úmysl: Ve službě předávání víry. Aby všichni, kdo slouží při předávání víry aktivně, v dialogu se světem kultury nacházeli jazyk vhodný pro naši dobu.

3. Národní úmysl: Aby křesťané pěstovali ve svém srdci hlubokou touhu po živém Bohu (srv. Žl 63/62).

 


Kompletní brožurka Apoštolátu modlitby pro rok 2018 ke stažení zde: brožurka AM-2018

převzato z www.jesuit.cz