Obsah

Co je apoštolát modlitby?

Na apoštolátu modlitby se může podílet každý člověk bez ohledu na své postavení či vzdělání. Nevypisuje se přihláška, nevydávají se legitimace, neplatí se členské příspěvky.

Apoštolát modlitby nabízí velmi jednoduchý způsob, jak ovlivňovat prosazování dobra a potlačování zla v Božím království na zemi. Modlitba je tak důležitá a tak účinná, že nám to připadá neuvěřitelné. Do modlitby vkládám všechno, co jsem a co mám. I zcela nepatrná věc pak nabývá na síle a vážnosti, protože vše konám v Duchu svatém a ve spojení s Ježíšem Kristem a Otec to přijímá s laskavostí a velmi si toho cení.

Denně se modlím obětní modlitbu apoštolátu, vkládám do ní všechno, co je mi na světě drahé, a přidávám k tomu modlitby a práce, radosti a bolesti celého dne. Spojuji vše s obětí, kterou Kristus přináší Otci, a tím vše nabývá na hodnotě.

Celý můj život tak přes svou nedokonalost a nepatrnost získává hluboký smysl, i když možná náležím k těm, s nimiž se už pro jejich pokročilý věk, nemoci nebo tělesné sla-bosti moc nepočítá.

V celé své jednoduchosti spojuje apoštolát modlitby ty, kdo jsou do něj zapojeni, ve sp-olečném zápase se skutečně důležitými problémy církve na celém světě. Tím znásobuje účinnost a důležitost jejich dávání.

Nevede se evidence o počtu lidí, kteří se do apoštolátu modlitby zapojují, odhaduje se však, že je jich na celém světě asi 50 až 70 milionů.

Denní modlitba apoštolátu modlitby: Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení s tvým Synem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, ti v něm nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti.
Duch svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve, to všechno přináším jako svou nepatrnou oběť zvláště na úmysly Svatého otce a našich biskupů:

1. 
Všeobecný úmysl
2. Evangelizační
 úmysl
3. Národní úmysl (úmysl našich biskupů)


Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za nás!

 

Úmysly apoštolátu pro rok 2017:

Pro rok 2017 je pro každý měsíc vynechán jeden úmysl (střídavě po měsíci všeobecný a evangelizační). Daný úmysl bude vypracován římským ústředím Apoštolátu modlitby z podnětu papeže Františka s ohledem na aktuální události, které rok přinese. Tyto úmysly budou zveřejňovány v průběhu roku vždy měsíc předem.

LEDEN

2. Evangelizační úmysl: Náboženské menšiny v Asii: Aby křesťané i ostatní náboženské menšiny v asijských zemích mohli svoji víru žít v plné svobodě.

3. Národní úmysl: Za odpovědný přístup občanů k prezidentským volbám v naší zemi.

ÚNOR

1. Všeobecný úmysl: "Ne" korupci: Aby se nenechali korupcí ovládnout ti, kdo mají materiální, politickou nebo duchovní moc.

3. Národní úmysl: Abychom dobro nevnímali jako povinnost, ale také jako něco velkého, co smíme konat (srv. Žl I).

BŘEZEN

2. Evangelizační úmysl: Formace k duchovnímu rozlišování: Aby si celá církev uvědomovala naléhavost formace k duchovnímu rozlišování, na osobní i komunitní rovině.

3. Národní úmysl: Za dar rozlišování trvalého od pomíjivého, cenného od prázdného, pravého od falešného (srv. Žl 90/89/).

DUBEN

1. Všeobecný úmysl: Za ty, kdo nesou odpovědnost za hospodářství a ekonomii: Za mládež, aby uměla velkodušně odpovědět na vlastní povolání a vážně uvažovala i o možnosti zasvětit se Bohu v kněžství a zasvěceném životě.

3. Národní úmysl: Za mladé lidi, aby nacházeli odvahu otevřít srdce pro Boží lásku. Také za požehnání a trvalé duchovní plody letošního srpnového celostátního setkání mládeže v Olomouci.

KVĚTEN

2. Evangelizační úmysl: Za křesťany v Africe, aby vydávali prorocké svědectví smíření, spravedlnosti a pokoje, a tím napodobovali Ježíšovo milosrdenství.

3. Národní úmysl: Za křesťany, aby jejich život byl skrze konání dobra odpovědí na Boží lásku a neztratil tak svěžest a vůni evangelia (EG, č. 39).

ČERVEN

1. Všeobecný úmysl: Za představitele národů, aby se dohodli na rozhodnutích ukončujících obchod se zbraněmi, které jsou příčinou mnoha nevinných obětí.

3. Národní úmysl: Za naše biskupy, aby vždy podporovali misijní společenství a usilovali tak o ideál prvních křesťanských společenství, ve kterých věřící měli jedno srdce a jednu duši (EG, č. 31).

ČERVENEC

2. Evangelizační úmysl: Za naše bratry, kteří se víře odcizili, aby i skrze naši modlitbu a evangelní svědectví mohli znovu objevit blízkost milosrdného Pána a krásu křesťanského života.

3. Národní úmysl: O sílu k hlásání evangelia, protože mnoho našich bratří žije bez síly, svět-la a útěchy plynoucích z přátelství s Ježíšem Kristem, bez společenství víry, které je přijímá, bez horizontů a smyslu života (EG, č. 49).

SRPEN

1. Všeobecný úmysl: Za současné umělce, aby skrze dílo daru svého talentu pomáhali i druhým poznávat krásu stvoření.

3. Národní úmysl: Abychom neztratili radost z evangelizace, která je odpovědí na Boží lásku (EG, č. 81).

ZÁŘÍ

2. Evangelizační úmysl: Za naše farnosti, aby se – živeny misijním duchem – staly místem sdílení víry a svědectví lásky.

3. Národní úmysl: Aby nám Pán dal pochopit zákon lásky a aby naše bratrská a usmířená společenství byla povzbuzením pro ostatní (EG, č. 100,101).

ŘÍJEN

1. Všeobecný úmysl: Za svět práce, aby všem byla zajištěna úcta a ochrana práv a neza-městnaným aby se dala možnost přispět k budování společného dobra.

3. Národní úmysl: Za křesťany, aby na přímluvu Panny Marie opět věřili v převratnou sílu něhy a lásky a nepochybovali o tom, že pokora a mírnost jsou ctnostmi silných (EG, č. 288).

LISTOPAD

2. Evangelizační úmysl: Za křesťany v Asii, aby tím, že o evangeliu svědčí slovy a skutky, přispěli k dialogu, míru a vzájemnému pochopení především těch, kteří patří k jiným náboženstvím.

3. Národní úmysl: Za ochranu před otroctvím lhostejné a sobecké mentality (EG, č. 208).

PROSINEC

1. Všeobecný úmysl: Za seniory, aby našli v rodinách a v křesťanských společenstvích oporu a mohli se moudrostí a zkušeností podílet na předávání víry a výchově nových generací.

3. Národní úmysl: Za vytrvalost v modlitbě (EG, č. 281,282). 

 


Kompletní brožurka Apoštolátu modlitby pro rok 2017 ke stažení zde: brožura AM2017

převzato z www.jesuit.cz