Obsah

Rekonstrukce fresek kostela

Po mnoha pokusech a žádostech byly naší farnosti přiznány částečné dotace na renovaci fresek našeho kostela, a to pro prostor nad presbytářem a hlavní klenbu. Dotace jsou přiznány z dvou dotačních titulů, celkem v hodnotě cca 410.000,- Kč. Celkový náklad na renovaci se však má pohybovat cca okolo 800.000,- Kč, zbylou část tedy musíme uhradit z vlastních zdrojů. Celá renovace fresek se časově odhaduje na půl roku, tedy zhruba do října letošního roku.

Od pondělí 24. dubna prosíme o pomoc při stavbě lešení především muže. Stavbu lešení bude zaštiťovat fa Ostravské stavby. Náklady na stavbu můžeme ale ušetřit, když se do ní zapojíme. Pokud by měl někdo zájem, ať se přihlásí v sakristii,
nebo na tel. 728.148.389 - Patrik Vehovský, abychom věděli s kolika muži počítat. Ze zkušenosti z okolních farností vyplývá, že si muži brali třeba i dovolenou, aby mohli pomoci. Bude-li nás dostatek, rozdělíme se jednotlivě na dny tak, aby práce probíhaly plynule. Prosím o otevřené srdce, mysl a modlitby za toto dílo.

Ohlášky z neděle 23.4.2017
Neděle Božího milosrdenství


Slavnosti, svátky a památky týdne:

  • úterý 25.4. – Svátek sv. Marka, evangelisty
  • sobota 29.4. - Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy

 

Události následujícího týdne:

  • neděle 23.4. – neděle Božího milosrdenství – ve 13:30 hod. se sejde na faře schola a ve 14:30 hod. bude mše svatá pro děti.
  •  
  • pondělí 24.4. - v 18:00 hod. bude mše sv. na Borové a po ní návštěva borvských nemocných
  •  
  • úterý 25.4. - v 16:00 hod. se na faře sejde společenství seniorů (ve Studánce bylo chybně uvedeno pondělí 24.4.)

 

 


 

Setkávání společenství:

Schola 9.4. a 23.4. v 13:30 hod.
Ministranti 24.4. v 16:45 hod.
Podávající sv. přijímání sobota 8.4. v 19:15 hod.
Spol. Modlitby matek 3.4. a 10.4. v 19:00 hod.
Spol. seniorů "La vie Montante" 25.4. v 16:00 hod.
Schůzky biřmovanců 20.4. a 21.4. v 19:00 hod.

 

Návštěvy nemocných:

5. května Družstevní, Sokolovská, Nádražní, K Hrázi, Jasanová, 1. Máje, Hornická 
7. dubna Příkopní, Luční, Slunečná, Polní, Květinová, Svobody, Souběžná, Hlučínská 

 

Adorace, pobožnosti:

1. čtvrtek v měsíci 6.4. po večerní mši svaté vedená adorace za nová kněžská, řeholní a misijní povolání
1. pátek v měsíci 7.4. tichá adorace přede mší nebude (z důvodu křížové cesty), možnost sv. zpovědi od 17:00 do 17:45; po mši svaté tichá adorace až do 20:00 hod.
3. pátek v měsíci 21.4. po večerní mši svaté modlitba Korunky k Božímu milosrden-ství
3. sobota v měsíci 22.4. po večerní mši svaté adorace, ve které budeme odprošovat, děkovat a chválit Hospodina
každá sobota   od 17:30 hod. přede mší sv. pobožnost k "Panně Marii, ustavičné pomoci". Brožurka ke stažení zde.