Obsah

GRANTY OBCE BOLATICE

PROGRAM NA PODPORU AKTIVIT V OBLASTI SPORTU,
VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU A KULTURY pro rok 2020

Obec Bolatice vyhlásila grantový program na  podporu aktivit v oblasti sportu, využití volného času a kultury v obci Bolatice.

1. Základní ustanovení
Účelem realizace vyhlášeného programu je realizace projektů na podporu aktivit v oblasti sportu, využití volného času a kultury především dětí a mládeže.
Finanční prostředky poskytnuté v rámci vyhlášeného grantového programu jsou rozpočtovými prostředky obce Bolatice a jejich poskytování, použití a vyúčtování se řídí platnými právními předpisy.
 
O vyhlášeném grantovém programu na rok 2020 rozhodla Rada obce Bolatice na svém 30. jednání dne 24. 2. 2019 (č. usn. 22/30R/2020).
 
2. Zaměření grantového programu
Doporučené aktivity vedoucí podpoře volného času především dětí a mládeže:
 • vzdělávací akce
 • soutěže – krátkodobé i dlouhodobé
 • kurzy, exkurze
 • monitoring životního prostředí
 • spolupráce s dalšími organizacemi, spolky
 • mezinárodní spolupráce
 • divadelní představení, přehlídky a jiné kulturní aktivity
 
3. Oprávněný žadatel
Organizace, která má sídlo v obci Bolatice, působnost organizace je převážně na území obce Bolatice a zabývá se mj. i prací s mládeží.
 
4. Výše poskytnutého grantu
Minimální výše poskytnutého grantu je 5.000,- Kč.
Maximální výše poskytnutého grantu je 20.000,- Kč.
 
5. Finanční spoluúčast žadatele
Minimální finanční spoluúčast žadatele na projektu je ve výši 10% celkových nákladů projektu.
 
6. Neuznatelné náklady
 • občerstvení pro účastníky projektu ve výši nad 30% celkových nákladů projektu
 • cestovní náhrady (mimo zahraničních setkání a max. do výše 20% celkových nákladů projektu)
 • mzdy, odměny (mimo náklady na lektory apod.) 
 
7. Období realizace projektu
Projekty musí být realizovány v období 01-12/2020 a musí být vyúčtovány nejpozději do  31.12.2020.
 
Vyúčtování projektu musí obsahovat Závěrečnou zprávu projektu obsahující popis realizace projektu, kopie účetních dokladů a  další volitelné přílohy (fotografie, ukázky výstupu, apod.)
 
8. Náležitosti žádosti a termín pro předkládání
Žádost musí obsahovat:
 • originál žádosti na stanoveném formuláři podepsaný statutárním zástupcem žadatele
 • originál rozpočtu projektu na stanoveném formuláři podepsaný statutárním zástupcem žadatele
 • formulář žádosti a rozpočet projektu v elektronické podobě na nosiči CD (nebo osobně na disku flash nebo elektronicky na adresu herudek@bolatice.cz)
 • jiné volitelné přílohy vztahující se k projektu
 
Žádosti o grant v 1 originálním vyhotovení lze předkládat v zalepené obálce s označením „GRANT 2020“ průběžně do úplného vyčerpání finančních prostředků na granty na adresu:
Obecní úřad Bolatice
Hlučínská 3
74723 Bolatice.
 
Formuláře žádosti a rozpočtu jsou k dispozici v  elektronické podobě na stránkách obce Bolatice obecni-urad/granty/.


Mgr. Herbert Pavera
starosta obce Bolatice

KE STAŽENÍ:

ikona pdf Výzva pro rok 2020 (PDF)Výzva pro rok 2020 (PDF)
ikona pdf Formulář žádosti o grant (XLS)
ikona pdf Rozpočet projektu (XLS)