Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Anketa

Forenzní značení kol pomáhá chránit vaše majetky. Na nové značení však již nejsou dotace a přispívat by měl i majitel kola. Měli byste zájem o forenzní značení kol, pokud byste hradili částku ve výši 150,-Kč (obec uhradí zbylou část ve výši 100,-Kč)?

Celkem hlasů:
56
Hlasování začalo:
4. 6. 2019
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Bolatický zpravodaj

Bolatický zpravodaj

Důležité odkazy

CzechPoint

www.epusa.cz

Portal.gov.cz

RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Obsah

Nařízení obce č. 1/2013

Typ: ostatní
kterým se vydává tržní řád

Obec Bolatice
Nařízení obce č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád

Rada obce Bolatice se na svém 63. jednání dne 30. července 2013 usnesením č. 190/63/e usnesla vydat na základě § 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení obce Bolatice, kterým se vydává tržní řád.

ČI.1
Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb

Na území obce je možno mimo provozovnu k tomuto účelu určenou kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona (1) nabízet a prodávat zboží a poskytovat služby na těchto místech (dále jen „místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb"):

  • parkoviště u Kulturního domu na ul. Svobody a ul. Dolní (parcela č. 172 v k. ú. a obci Bolatice) s kapacitou prodejní plochy max. 50 m2
  • část pozemku na parcele č. 690/1 v k. ú. a obci Bolatice mezi budovou autobusové zastávky a parkovištěm u ul. Opavská s kapacitou prodejní plochy max. 20 m2
  • část pozemku na parcele, č. 2790/1 v k. ú. a obci Bolatice, ul. Hlavní - náměstíčko (u restaurace U Kozla) s kapacitou prodejní plochy max. 30 m2

Doba prodeje na místech pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb:
pracovní dny (pondělí - pátek) od 8:00 do 18:00 hod., sobota 8:00 - 12:00 hod.

Blíže jsou místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb vymezeny v příloze č. 1 tohoto nařízení.

ČI. 2
Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti míst pro nabídku,
prodej zboží a poskytování služeb

Provozovatelé, prodejci zboží a poskytovatelé služeb na místech pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb jsou povinni:

  1. zabezpečovat čistotu prodejních míst i po ukončení prodeje,
  2. k nabídce zboží, jeho prodeji a poskytování služeb užívat jen místa k tomu určená
  3. dodržovat zásady slušného chování a verbálního vyjadřování
  4. průběžně odstraňovat na své náklady odpad z prodeje zboží a nabízených služeb
  5. parkovat motorovými vozidly pouze v prostoru k tomu označenému dopravním značením.

 

ČI. 3
Druhy prodeje zboží a poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje

(1) Toto nařízení se nevztahuje na prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu při slavnostech, sportovních a kulturních akcích pořádaných obcí, místními spolky a organizacemi nebo jiným pořadatelem se souhlasem obce, na vánoční prodej ryb, stromků a jmelí.

(2) Za vánoční prodej ryb, stromků a jmelí se pokládá jejich prodej od 7. do 24. prosince běžného roku.

(3) Nařízení se dále nevztahuje na restaurační zahrádky provozované v souladu s tímto nařízením a dalšími zvláštními právními předpisy oprávněným uživatelem daného místa; restaurační zahrádka je vymezené místo mimo kolaudovanou provozovnu, na kterém se na zpevněném povrchu provozuje živnost „hostinská činnost", které je k tomuto účelu vybaveno a které bezprostředně funkčně souvisí s provozovnou určenou k provozování živnosti „hostinská činnost" kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona a má s touto provozovnou stejného provozovatele.

ČI. 4
Zakázané druhy prodeje zboží a poskytovaných služeb

(1) Na celém území obce Bolatice je zakázán tzv. podomní a pochůzkový prodej a nabídka služeb.

(2) Podomním prodejem a nabídkou služeb se pro účely tohoto nařízení rozumí takový prodej a nabídka služeb, kdy je bez předchozí objednávky nabízeno a prodáváno zboží či služby v domech či bytech.

(3) Pochůzkovým prodejem a nabídkou služeb se pro účely tohoto nařízení rozumí prodej a nabídka služeb s použitím přenosného nebo neseného zařízení (konstrukce, závěsného pultu, ze zavazadel, tašek, apod.) nebo přímo z ruky, bez ohledu na to, zda se prodejce pohybuje nebo se zdržuje na místě.

ČI. 5
Kontrola a sankce

(1) Porušení tohoto nařízení bude posuzováno a sankce budou ukládány podle zvláštních právních předpisů (2).

(2) Kontrolu dodržování tohoto tržního řádu jsou oprávněni provádět pověření zaměstnanci obce, zařazení do Obecního úřadu Bolatice, pověření členové zastupitelstva obce, členové Městské policie Kravaře a Policie ČR.

ČI. 6
Závěrečná ustanovení

(1) Práva a povinnosti prodejců zboží, poskytovatelů služeb a provozovatelů stanovená zvláštními právními předpisy nejsou tímto nařízením dotčena.

(2) Nedílnou součástí tohoto nařízení obce je příloha č. 1 - grafické vymezení míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb.

(3) Toto nařízení obce nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

 

Mgr. Herbert Pavera
starosta obce

Martin Bortlík
místostarosta obce

 

Vyvěšeno dne: 31. 07. 2013 
Sejmuto dne: 15. 08. 2013
Evidenční číslo: 063/2013
 

Příloha:

Nařízení obce č. 1_2013_tržní řád

Nařízení obce č. 1_2013_tržní řád

 

 


(1) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

(2) § 58 a § 59 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších přepisů, § 46 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
 


Vytvořeno: 13. 8. 2013
Poslední aktualizace: 23. 5. 2018 11:51
Autor: