Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Anketa

Forenzní značení kol pomáhá chránit vaše majetky. Na nové značení však již nejsou dotace a přispívat by měl i majitel kola. Měli byste zájem o forenzní značení kol, pokud byste hradili částku ve výši 150,-Kč (obec uhradí zbylou část ve výši 100,-Kč)?

Celkem hlasů:
56
Hlasování začalo:
4. 6. 2019
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Bolatický zpravodaj

Bolatický zpravodaj

Důležité odkazy

CzechPoint

www.epusa.cz

Portal.gov.cz

RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Obecně závazná vyhláška obce Bolatice č. 1/1996

Typ: ostatní
Směrnice č. 1/1996 O podmínkách dodávky vody z veřejného vodovodu

Obecně závazná vyhláška č. 1/96

 Článek 1 

1) Obec Bolatice - správce vodovodu (dále jen správce nebo dodavatel) - zabezpečuje dodávku vody odběratelům a  opravy na veřejném vodovodu, čerpací stanici, vodojemu, veřejné části domovní přípojky a montáží vodoměrů.

2) Odběratel (vlastník, uživatel nemovitosti, pro něhož se dodává voda z veřejného vodovodu), je povinen požádat správu vodovodu o povolení k zapojení na veřejný vodovod (před započetím stavebních prací) a dodržet podmínky stanovené OÚ při budování domácí vodovodní přípojky. Materiálové náklady na vybudování a opravy domácí přípojky hradí odběratel.

Článek 2

1) Vodoměr na  domovní přípojce je ve správě správce, který provádí jeho montáž (osazení), údržbu a může jej kdykoliv na svůj náklad vyměnit. Vodoměr podléhá úřednímu ověření.

2) Odběratel je povinen kdykoli umožnit dodavateli přístup k  vodoměru a hlavnímu uzávěru vody, chránit vodoměr před poškozením a bez  zbytečného odkladu oznámit dodavateli závady v měření, jakož i poruchy vnitřního obvodu. Odběratel je povinen odstranit překážky, které znemožňují odečítaní na  hlavním vodoměru.

Článek 3


1) Správce je oprávněn omezit nebo řešit dodávku vody z veřejného vodovodu:

a) při  provádění plánovaných oprav, údržbových a revizních prací,
b) z důvodů způsobených živelnými pohromami,
c) při havárii na vodovodní síti nebo v  jiných případech vyvolaných provozní potřebou, je-li nebezpečí z prodlení
d) nevyhovuje-li odběratelovo zařízení nebo způsob odběru předpisům tou měrou, že  může ohrozit zdraví, bezpečnost osob a majetek, popř. způsobit mimořádný pokles nebo kolísání tlaku vody u jiných odběratelů
e) zabraňuje-li odběratel dodavateli (správci) v přístupu k měřícím přístrojům
f) bylo-li u odběratele zjištěno připojení vodovodní přípojky bez souhlasu dodavatele
g) neodstranil-li odběratel ve lhůtě stanovené dodavatelem závady na vnitřním vodovodu nebo závady ovlivňující měření nebo neučinil-li opatření k ochraně vodoměru a hlavního uzávěru vody
h) přenechá-li odběratel vodu bez souhlasu dodavatele dalšímu uživateli
i) nezaplatil-li odběratel úplaty za odběr vody ve stanoveném termínu
j) požádá-li o to odběratel dodavatele z důvodu odstranění závad na domovní části vodovodní přípojky2) Správce je povinen omezení nebo přerušení dodávky vody oznámit vhodným způsobem odběrateli, a to alespoň 5 dnů předem s  výjimkou přerušení dodávky z důvodu uvedených v odstavcích 1 písm. b), a) a d), kdy učiní oznámení nejpozději do 24 hodin od vzniku důvodu k omezení nebo přerušení dodávky vody. Po odstranění závad nebo příčin, pro které dodávka byla omezena nebo přerušena, je dodavatel povinen dodávku vody obnovit.

3) a) Dodavatel neodpovídá za škody vzniklé nedostatkem tlaku vody při omezeném zásobování vodou pro poruchu na vodovodu nebo na veřejné části vodovodní přípojky nebo při přerušení dodávky elektrické energie pro čerpací stanici, popř. při nedostatku pitné vody či pro některý další důvod, kdy je dodavatel oprávněn dodávku vody omezit nebo přerušit.
b) Dojde-li k poruše zařízení veřejného vodovodu, je dodavatel povinen zabezpečit provedení opravy. Stejnou povinnost má odběratel při poruše svých zařízení (vnitřní vodovod, domovní část přípojky).

Článek 4


1) Odběrateli, který má řádně napojený vodoměr, se účtuje odběr vody podle odpočtu na vodoměru násobený cenou za měrnou jednotku 1 m3 + nájem za vodoměr, roční stálou platbou.

Odběrateli, který

a) odebere vodu z veřejného vodovodu bez  povolení správce
b) provede na vodoměru zásah tak, že vodoměr bude nesprávně zaznamenávat
c) poškodí vodoměr nebo plombu,
d) neohlásí ihned nahodilé poškození ,
se bude účtovat úplata za množství odebrané vody od posledního odečtu do dne zjištění závady průměrnou částkou podle počtu osob trvale přihlášených k pobytu. Dále je odběratel povinen uhradit celkové náklady spojené s výměnou vodoměru

2) a) Odběr vody z hydrantů a veřejných výtokových stojanů se určí dle skutečného odběru vody, dle ročních směrných čísel spotřeby vody.
b) Po dobu nouzového zásobování vodou (pitná voda v cisternách při  havarijních poruchách a pod.) se odběrateli bude fakturovat pouze množství skutečně dodané vody při náhradním plnění.

Článek 5


Odběratelé vlastnící jiný zdroj vody /studna/ a využívá ho k vlastním odběrům platí tyto závazné podmínky:

a) - jednotlivé řády vnitřního vodovodu musí být řádně rozpojeny- odděleny,
b) - osazený zpětný ventil /klapka/ za vodoměrem,
c) - měření vlastním funkčním vodoměrem podléhající úředním ověřením,
d) - měření /vodoměr/ podléhá kontrole správě vodovodu.

Odběratel, který splňuje tyto podmínky měřené vlastní vody se tato odebraná voda počítá pro  dodávku odpadních vod do veřejné kanalizace /stočné/.

Odběratel, který nesplňuje podmínky bodu c/ a d/ se množství vlastní odebrané vody po dodávku odpadních vod do veřejné kanalizace počítá paušálem stanoveným Obecním úřadem pro obec Bolatice.

Tato směrnice OÚ Bolatice nabývá účinnosti dnem 10.  7. 1996.


 

Herbert P a v e r a - pověřený člen OR
Josef S c h e f f c z i k - zástupce starosty


Vyvěšeno dne: 24. 6. 1996 
Sejmuto dne: 17. 7. 1996 

Usnesením č. 29/9/b/96 ze dne 16. 9. 1996 na 9. zasedání OZ schválena změna OZV na  Směrnici OÚ Bolatice.

Usnesením č. 44/13/e/97 ze dne 10. 9. 1997 na 13.  zasedání OZ schválen článek č. 5 
Vyvěšeno dne: 16. 9.1997

Sejmuto dne: 2. 10. 1997

 

 

 


Vytvořeno: 1. 1. 2002
Poslední aktualizace: 3. 1. 2019 10:26
Autor: