Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Obecně závazná vyhláška obce Bolatice č. 1/2002

Typ: ostatní
Obecně závazná vyhláška č. 1/2002 O zabezpečení veřejného pořádku při chovu a držení zvířat na území obce Bolatice

OBEC BOLATICE

Obecně závazná vyhláška č.  1/2002

O zabezpečení veřejného pořádku při chovu a držení zvířat na území obce Bolatice

Zastupitelstvo obce Bolatice se usneslo dne 18. 3. 2002.  podle § 10 písm. b) a d) a v souladu s § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) vydat tuto obecně závaznou vyhlášku:

 Článek 1
Pohyb zvířat

I. K zajištění veřejného pořádku, ochrany bezpečnosti, zdraví a majetku se  zakazuje:

  1. volné pobíhání drůbeže, psů, koní, skotu, bravu na plochách veřejné zeleně a na všech dětských a sportovních hřištích a na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných prostorech
  1. pohyb psů bez vodítka na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných prostorech
 
II. Volný pohyb psů je povolen na pozemku parc. č. 1636/2 k. ú. Bolatice (velká hráz č. IV za ul. Ratibořskou).

 

Článek 2
Zajištění čistoty

Chovatel nebo držitel psa je povinen:

a)      zajistit, aby pes neznečišťoval veřejná prostranství, veřejně přístupné prostory a veřejná zařízení

b)      psem způsobenou nečistotu (exkrement) neprodleně odstranit.
 
 
Článek 3
Vymezení pojmů

Pro účely této obecně závazné vyhlášky se 

a)      veřejnou zelení rozumí zeleň přístupná každému bez  omezení,

b)      veřejným prostranstvím rozumí náměstí, ulice, veřejná zeleň, parky a  další prostory přístupné každému bez omezení,
 

c)      veřejně přístupným prostorem rozumí prostory a stavební díla přístupná veřejnosti, zejména     společné prostory obytných domů, nádraží, veřejné plovárny, zdravotnická, pohostinská, kulturní a sportovní zařízení, hřbitovy, budovy úřadů státní správy a samosprávy, pošt a peněžních ústavů a přístřešky zastávek veřejně hromadné dopravy

d)      veřejným zařízením rozumí zařízení pro potřeby veřejnosti, zejména telefonní budky apod.
 
  Článek 4

Sankční ustanovení

Porušení povinnosti stanovených touto obecně závaznou vyhláškou lze postihovat jako přestupek 1) nebo jiný správní delikt2) , nejde-li o trestný čin.

Za přestupek podle § 46 odst 2 zákona 200/1990 Sb. lze uložit pokutu do 30 000,- Kč.
 

Článek 5
Společná a závěrečná ustanovení

1) touto obecně závaznou vyhláškou nejsou dotčeny povinnosti stanovené zvláštními právními předpisy 3)

2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 4. 4. 2002
 
 

Článek 6
Kontrolní činnost

Kontrolní činností nad dodržováním této vyhlášky je pověřen kontrolní výbor, zaměstnanci OÚ a zastupitelé obce Bolatice.

 
1)      § 46 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
2)      § 58 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
3)      např. - přihlásit psa do evidence obce Bolatice a zaplatit poplatek podle OZV obce Bolatice ve znění OZV č. 2/96 o místních poplatcích
- odstranit uhynulého a mrtvě narozeného psa podle § 40 odst. 4 zákona č.  166/1999 Sb., o veterinární péči a o  změněn některých souvisejících zákonů,
- zajistit preventivní očkování psa proti vzteklině podle § 4 odst. 1  písm. f) zákona č. 166/1999 Sb., o  veterinární péči a o změněn některých souvisejících zákonů.
 
 

Vytvořeno: 1. 6. 2005
Poslední aktualizace: 4. 7. 2017 15:18
Autor: