Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Anketa

Forenzní značení kol pomáhá chránit vaše majetky. Na nové značení však již nejsou dotace a přispívat by měl i majitel kola. Měli byste zájem o forenzní značení kol, pokud byste hradili částku ve výši 150,-Kč (obec uhradí zbylou část ve výši 100,-Kč)?

Celkem hlasů:
56
Hlasování začalo:
4. 6. 2019
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Bolatický zpravodaj

Bolatický zpravodaj

Důležité odkazy

CzechPoint

www.epusa.cz

Portal.gov.cz

RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Obecně závazná vyhláška obce Bolatice č. 1/2012

Typ: ostatní
o místních poplatcích

Obec Bolatice

Obecně závazná vyhláška obce Bolatice č. 1/2012
o místních poplatcích

Část I.

Čl.1
Úvodní ustanovení

(1) Obec Bolatice touto vyhláškou zavádí tyto místní poplatky:
a) poplatek ze psů
b) poplatek za užívání veřejného prostranství ( jen „poplatek“).

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).1)

Část II.
Poplatek ze psů

Čl. 2
Poplatník a předmět poplatku

(1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Bolatice 2)
(2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
3)

 


 

1) § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
2) § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích
3) § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

Čl. 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

(1) Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.
(2) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci. 4)
(3) Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.

Čl. 4
Ohlašovací povinnost

(1) Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy pes dovršil stáří tří měsíců. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.
(2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
(3) V ohlášení držitel psa uvede 5)

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
c) další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména stáří a počet držených psů, včetně skutečností zakládajících vznik nároku na úlevu nebo osvobození od poplatku, evidenční číslo a typ elektronického čipu, jimž je pes označen a datum čipování psa, které doloží držitel psa potvrzením vydaným odborně způsobilou osobou, která provedla označení psa čipem.
(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je držitel psa povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
6)

 


4) § 2 odst. 3 a 4 zákona o místních poplatcích
5) § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích
6) § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

 

Čl. 5
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku za kalendářní rok činí

a) - za prvního psa s čipem v rodinném domě 100,- Kč
  - za prvního psa bez čipu v rodinném domě 300,- Kč
b) - za prvního psa s čipem v bytovém domě 200,- Kč
  - za prvního psa bez čipu v bytovém domě 400,- Kč
c) - za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
s čipem v rodinném domě
200,- Kč
  - za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
bez čipu v rodinném domě
400,- Kč
d) - za druhého a každého dalšího psa téhož
držitele s čipem v bytovém domě
400,- Kč
  - za druhého a každého dalšího psa téhož
držitele bez čipu v bytovém domě
600,- Kč
e) - za psa s čipem, jehož držitelem je osaměle žijící
poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo
vdoveckého, který je jeho jediným zdrojem příjmů,
anebo poživatel sirotčího důchodu
50,- Kč
  - za psa bez čipu, jehož držitelem je osaměle žijící
poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo
vdoveckého, který je jeho jediným zdrojem příjmů,
anebo poživatel sirotčího důchodu
250,- Kč
f) - za druhého a každého dalšího psa s čipem téhož
držitele, kterým je osoba podle písmene e)
200,- Kč
  - za druhého a každého dalšího psa bez čipu téhož
držitele, kterým je osoba podle písmene e)
300,- Kč

 

 Čl. 6 
Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do konce příslušného kalendářního roku.

Čl. 7
Osvobození a úlevy

(1) Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis. 7)
(2) Pro poplatníky, kteří nechají označit psa elektronickým čipem, platí snížená sazba poplatku (viz článek 5).

 


7) § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

 

 

Část III.
Poplatek za užívání veřejného prostranství

Čl. 8
Předmět poplatku a poplatník

(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl. 8)
(2) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1. 
9)

Čl. 9 
Veřejná prostranství

Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání veřejných prostranství, která jsou uvedena jmenovitě v příloze č. 1 a tvoří nedílnou součást této vyhlášky.

Čl. 10
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, a trvá až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.

Čl. 11
Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději 5 dní před zahájením užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší, než 3  dny, je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.
(2) V ohlášení poplatník uvede 10)

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
c) další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména předpokládanou dobu, způsob, místo a výměru užívání veřejného prostranství, včetně skutečností dokládajících vznik nároku na úlevu nebo případné osvobození od poplatku.

(3) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování. 11)
(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala. 12)
(5) Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný stav údajů uvedených v odst. 2 písm. c) nejpozději do 15 dnů.

 


8) § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích
9) § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích
10) § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích
11) § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
12) § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

 

Čl. 12
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:

a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících
pro poskytování služeb
10,- Kč
b) za umístění dočasných staveb sloužících
pro poskytování prodeje
10,- Kč
c) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje 20,- Kč
d) za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb 10,- Kč
e) za provádění výkopových prací 10,- Kč
f) za umístění stavebních zařízení 10,- Kč
g) za umístění reklamních zařízení 10,- Kč
h) za umístění cirkusů, zařízení lunaparků a jiných
obdobných atrakcí
10,- Kč
i) za užívání veřejného prostranství pro kulturní
a sportovní akce
10,- Kč
j) za užívání veřejného prostranství pro potřeby
tvorby filmových a televizních děl
10,- Kč

 

(2) Obec stanovuje poplatek měsíční paušální částkou takto:

a) za umístění stavebního zařízení při stavbě nebo rekonstrukci rodinného domku

do 5 m2 100,- Kč
od 5 m2 do 10 m2 250,- Kč
od 10 m2 do 15 m2 400,- Kč
nad 15 m2 500,- Kč

b) za umístění reklamních zařízení

do 5 m2 100,- Kč
od 5 m2 do 10 m2 250,- Kč
od 10 m2 do 15 m2 400,- Kč
nad 15 m2 500,- Kč

c) umístění skládek                       100,- Kč

(3) Obec stanovuje poplatek roční paušální částkou takto:

a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní vozidlo 600,- Kč
b) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro nákladní vozidlo 1 200,- Kč

 

Čl. 13
Splatnost poplatku

(1) Poplatek ve výši stanovené podle čl.12 odst. 1 je splatný:

a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 1 dne nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství,
b) při užívání veřejného prostranství po dobu 2 dnů nebo delší, nejpozději do 8 dnů od zahájení užívání veřejného prostranství, nejpozději v den ukončení užívání veřejného prostranství.

(2) Poplatek podle čl. 12 odst. 2 je splatný poslední den v příslušném měsíci.
(3) Poplatek podle čl. 12 odst. 3 je splatný do 30.6. příslušného kalendářního roku.
(4) Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

Čl. 14
Osvobození a úlevy

(1) Poplatek se neplatí:

a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou 13),
b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely 14).

c) při skládce materiálu a dřeva do 2 dnů, započítává se i den dovozu.

 


13) § 4 odst. 3 poslední věta zákona o místních poplatcích
14) § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích

 

Část IV.

Čl. 15
Navýšení poplatku

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo v nesprávné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. 15)
(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.
16)

 


15) § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
16) § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

Čl. 16

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.2/2011 ze dne 22. února 2011 o místních poplatcích.

Čl. 17
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

 

Otisk ratízka
 
 
 Martin   B o r t l í k , v.r.                            Mgr. Herbert P a v e r a, v.r.
   zástupce starosty                                                   starosta obce

 

 


Evidenční č.:                            034/2012

Vyvěšeno na úřední desce dne:   25.4.2012

Sejmuto z úřední desky dne:       14.5.2012

 

icona PDFObecně závazná vyhláška obce Bolatice č. 1/2012

 


Vytvořeno: 25. 4. 2012
Poslední aktualizace: 23. 5. 2018 11:51
Autor: