Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Obecně závazná vyhláška obce Bolatice č. 1/2014

Typ: ostatní
o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území obce Bolatice

OBEC BOLATICE

Obecně závazná vyhláška
obce Bolatice
č. 1/2014

o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Bolatice

Zastupitelstvo obce Bolatice se na svém 27. zasedání dne 23. 4. 2014 usnesením č. 86/27/g usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku.

Článek 1
Úvodní ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadů vznikající na území obce Bolatice, včetně nakládání se stavebním odpadem1). 

 

Článek 2
Třídění komunálního odpadu

1) Komunální odpad se třídí na

 1. Tříděný odpad, kterým je papír, nápojové kartony, sklo, plast, včetně PET lahví a polystyrén.
 2. Objemný odpad
 3. Nebezpečné složky komunálního odpadu
 4. Směsný odpad
 5. Stavební odpad – odpad uvedený ve vyhlášce č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů dle skupiny odpadů pod číslem 1701.
 6. Rostlinné zbytky (biologicky rozložitelný odpad) – rostlinný materiál pocházející z údržby zeleně a zahrad na území obce vhodný k dalšímu biologickému zpracování nebo využití (tráva, listí, větve atd.).

2) Směsný komunální odpad je zbylý komunální odpad po vytřídění odpadů uvedených dle odst. 1 písm. a) až f).

Článek 3
Shromažďování a odvoz tříděného odpadu

 1. Nápojové kartóny (obaly od mléka, džusů, krabicového vína atd.), shromažďujeme do oranžových plastových pytlů
 2. Plastů (včetně PET lahví), shromažďujeme do modrých pytlů,
 3. Polystyrén (obalové části elektrospotřebičů, neznečištěné zbytky ze zateplování), shromažďujeme do modrých pytlů. Stanoviště sběrných nádob (barevných pytlů) je místo, kde jsou sběrné nádoby přechodně umístěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů. Informace o termínech sběru jsou zveřejňovány na úřední desce, místním rozhlasem, obecním zpravodajem a na výlepových plochách.
 4. Zvláštní sběrné nádoby na třídění a odkládání bílého a barevného skla jsou umístěny v Bolaticích na ul. Hlučínská ve vymezeném prostoru před nákupním střediskem Tempo, na ul. Příkopní na ploše pod Kulturním domem a v Borové na ul. Bělská rovněž před prodejnou Tempo. Nádoba pro sběr plochého a netříděného skla je umístěna v Bolaticích na ul. Družstevní za obchodním domem Tempo.
 5. Sběr a odvoz využitelného odpadu (např. papír, železo, další kovy, upotřebené elektrospotřebiče, ledničky, TV, monitory, staré světelné zdroje, baterie apod.) je zajištěn ve sběrném dvoru, který se nachází na ulici Hlučínská 76, 747 23 Bolatice.

Článek 4
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

 1. Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu2) je zajištěn jejich odebíráním do zvláštních sběrných nádob umístěných ve sběrném dvoru, který se nachází na ulici Hlučínská 76, 747 23 Bolatice.


Článek 5
Sběr objemného komunálního odpadu

 1. Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek, PVC, umyvadla apod.)
 2. Sběr a svoz objemného odpadu je zajištěn ve sběrném dvoru se sídlem na ulici Hlučínská 76,747 23 Bolatice

 

Článek 6
Sběr směsného komunálního odpadu

 1. Směsný komunální odpad se shromažďuje. Pro účely této vyhlášky sběrnými nádobami jsou

  a) typizované sběrné nádoby např. popelnice 110 l a kontejnery 1 100 l určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu,

  b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
   
 2. Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

 

Článek 7
Sběr rostlinných zbytků

 1. Rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad na území obce se odkládají na sběrná místa a to v areálu Technických služeb Bolatice, ul. Ratibořská, 747 23 Bolatice a na místě shromažďování v areálu bývalé skládky v Borové. Informace o provozních dobách jsou zveřejňovány místním rozhlasem, na internetových stránkách obce Bolatice, v obecním zpravodaji a na výlepových plochách.

 

Článek 8
Sběr stavebního odpadu

 1. Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.
 2. Stavební odpad lze použít, předat nebo zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.
 3. Pro odložení stavebního odpadu je od možné objednat přistavení kontejneru, který bude přistaven a odvezen za úplatu.

 

Článek 9
Závěrečná ustanovení

 1. Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje OZV č. 4/2007 ze dne 14. 11. 2007 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území obce Bolatice.
 2. Toto vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení.

 

Mgr. Herbert P a v e r a 
starosta obce 

Martin B o r t l í k
místostarosta obce

 

Vyvěšeno dne: 30. 04. 2014
Sejmuto dne: 15. 05. 2014
Ev. č. 029/2014

 

PDFObecně závazná vyhláška obce Bolatice č. 1/2014

 

 

 1. vyhláška č.381/2001Sb., kterou se stanoví katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postupu při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)
 2. vyhláška č.381/2001Sb., kterou se stanoví katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postupu při udělování

 

 


Vytvořeno: 30. 4. 2014
Poslední aktualizace: 23. 5. 2018 11:51
Autor: