Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Obecně závazná vyhláška obce Bolatice č. 1/2015

Typ: ostatní
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Bolatice
OBEC Bolatice
Zastupitelstvo obce Bolatice
 
Obecně závazná vyhláška obce Bolatice č. 1/2015,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Bolatice
 
Zastupitelstvo obce Bolatice se na svém 5. zasedání dne 20. 4. 2015 usnesením č. 16/5/i usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a §84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:
 
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Bolatice, včetně nakládání se stavebním odpadem1).
 
Čl. 2
Třídění komunálního odpadu
 1. Komunální odpad se třídí na složky:
  a
  ) Biologické odpady rostlinného původu,
  b) Papír,
  c) Plasty včetně PET lahví,
  d) Nápojový kartón
  e) Sklo (bílé a barevné),
  f) Kovy,
  g) Nebezpečné odpady,
  h) Objemný odpad,
  i) Směsný komunální odpad.
 2. Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g) a h).
 
Čl. 3
Shromažďování tříděného odpadu
 1. Biologické odpady rostlinného původu (zbytky z údržby zeleně a zahrad) na území obce Bolatice se odkládají na sběrná místa a to v areálu Technických služeb Bolatice, spol. s.r.o., ul. Ratibořská, 747 23 Bolatice a namístě shromažďování v areálu bývalé skládky v Borové. Informace o provozních dobách jsou zveřejňovány místním rozhlasem, na internetových stránkách obce Bolatice, v obecním zpravodaji a výlepových plochách.
 2. Nápojové kartóny se shromažďují do oranžových plastových pytlů.
 3. Plasty (včetně PET lahví) se shromažďují do modrých plastových pytlů.
  Stanoviště pro sběr barevných pytlů na plasty a nápojové kartóny je místo, kde jsou pytle s vytříděným odpadem přechodně umístěny za účelem odstranění tohoto druhu odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště jsou individuální nebo společná pro více uživatelů. Informace o termínech svozu jsou zveřejňovány na úřední desce, místním rozhlasem, obecním zpravodajem a na výlepových plochách.
 4. Zvláštní sběrné nádoby na barevné a čiré sklo jsou umístěny na těchto stanovištích:
  - Bolatice, ul. Hlučínská, ve vymezeném prostoru před nákupním střediskem Tempo
  - Bolatice, ul. Příkopní na ploše pod Kulturním domem
  - Bolatice – Borová, ul. Bělská, plocha před prodejnou Tempo
  - Bolatice, ul. Družstevní, za obchodním domem Tempo
 5. Zvláštní sběrné nádoby na čiré a barevné sklo jsou barevně odlišeny:
  a) bílé sklo – bílé zvony
  b) barevné sklo – zelené zvony
  c) velkoobjemový kontejner na netříděné sklo
 6. Do zvláštních sběrných nádob a pytlů je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.
 7. Tříděný odpad (papír, kovy, plasty) lze odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn na ul. Hlučínská 76, 747 23 Bolatice. Informace o provozní době jsou zveřejněny prostřednictvím internetových stránek obce Bolatice.
 
Čl. 4
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
 1. Nebezpečný odpad lze odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn na ul. Hlučínská 76, 747 23 Bolatice. Informace o provozní době jsou zveřejněny na internetových stránkách obce Bolatice.
 2. Shromažďování nebezpečných odpadů podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 6.
 
Čl. 5
Sběr a svoz objemného odpadu
 1. Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek).
 2. Objemný odpad lze odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn na ul. Hlučínská 76, 747 23 Bolatice. Informace o provozní době jsou zveřejněny na internetových stránkách obce Bolatice.
 3. Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 6.
 
Čl. 6
Shromažďování směsného komunálního odpadu
 1. Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí: 
  a) typizované sběrné nádoby (např. popelnice 110, kontejnery 1000 l, určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu, 
  b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
 2. Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.
 
Čl. 7
Nakládání se stavebním odpadem
 1. Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.
 2. Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.
 3. Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat kontejner, který bude přistaven a odvezen za úplatu.
 
Čl. 8
Závěrečná ustanovení
 1. Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce Bolatice č. 1/2014 ze dne 23. 4. 2014 O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem.
 2. Tato vyhláška nabývá účinnosti vyhláška patnáctým dnem po dni vyhlášení.
 
 
Otisk razítka
 
..………………………..……..……….
Mgr. Herbert Pavera, v.r.
starosta
 
…………………………..………………. 
Martin Bortlík, v.r. 
místostarosta 
 
Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 21. 4. 2015
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: 6. 5. 2015
Evidenční číslo: 037/2015

Vytvořeno: 21. 4. 2015
Poslední aktualizace: 23. 5. 2018 11:51
Autor: