Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Obecně závazná vyhláška obce Bolatice č. 3/2002

Typ: ostatní
Obecně závazná vyhláška č. 3/2002, kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE BOLATICE

OBEC BOLATICE

Obecně závazná vyhláška č. 3/2002, kterou se  vydává

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE BOLATICE

Zastupitelstvo obce Bolatice se na svém zasedání dne 18. 3. 2002 usneslo vydat podle § 10 zákona č.  128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů v souladu s  § 29 odst. 1) písm. o) 1. zákona č. 133/1985Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1994Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č.  163/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., a zákona č. 237/2000 Sb. (úplné znění zákona č. 67/2001 Sb.) a v souladu s § 1 odst. 3 písm. d) a § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně tento požární řád:

Článek 1
Základní ustanovení
 
Požární řád obce upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci.
 
Článek 2
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci
 
V obci je zřízena jednotka sboru dobrovolných hasičů obce JPO II/1 a JPO V, za jejíž činnosti odpovídají jejich velitelé. Za provádění požární ochrany obce odpovídá starosta obce. Starosta obce organizuje ve  spolupráci se starostou SDH obce preventivně výchovnou činnost na úseku požární ochrany.
 
Článek 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v  objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

Při pořádání akcí v  kulturním domě v Bolaticích je nutno respektovat vyhlášku obce č. 4/2002 k  zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

Článek 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci

Nepřetržitou službu zajišťuje požární stanice HZS Moravskoslezského kraje v Opavě (tísňové telefonní číslo 150).

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce je svolávána spuštěním požární sirény v obci ve  tvaru dle čl. 9 této obecně závazné vyhlášky.
Požární siréna může být spuštěna:
a) HZS Moravskoslezského kraje, službu konajícím operačním důstojníkem,
b) Ohlašovnou požáru (vrátnice fy. Lanex),
c) Fyzicky - tlačítkem na Domu obchodů a služeb, po rozbití sklíčka skříňky ovládání požární sirény.
 
Článek 5

Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, její početní stav a vybavení

Obec Bolatice zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce JPO II/1 a JPO V, které provádějí hašení požárů a záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly podle zákona o integrovaném záchranném systému. Minimální počet členů sboru dobrovolných hasičů obce je v počtu uvedeném v příloze č. 4  vyhlášky č. 247/2001 Sb., pro obě výše uvedené kategorie JPO. Tyto jednotky mají minimální vybavení v souladu s přílohou č. 4 vyhlášky č. 247/2001 Sb. požadované pro JPO II/1 a JPO V.

 Článek 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a  podmínky jejich trvalé použitelnosti

Pro potřebu požární vody slouží:

a) v Bolaticích obecní vodovodní řád
b) na Borové obecní vodovodní řád.
 
Pravidelnou kontrolu zajišťuje v obou částech obce obecní úřad.
 
Článek 7

Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti

Pro potřebu velkého množství vody lze použít:

a) v Bolaticích místní koupaliště,
b) na Borové vodojem u požární zbrojnice a vodní nádrž na  náměstí
 
Pravidelnou kontrolu uvedených zdrojů požární vody zajišťuje obecní úřad.
 
Článek 8

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst odkud lze ohlásit požár, jejich označení

Úlohou ohlašoven požáru je přijímat hlášení o vzniku požáru nebo jiné mimořádné události, vyhlásit požární poplach v obci a další činnost zabezpečovat v souladu s řádem ohlašoven požáru.

Ohlašovna požáru, která je na vrátnici LANEX a.s. je viditelně označena tabulkou „Ohlašovna požáru“, vybavena vhodnými prostředky tak, aby mohla kdykoliv přijímat hlášení o vzniku požáru nebo jiné mimořádné události a řídit se řádem ohlašovny požáru.

Jako další místa pro  hlášení požáru slouží síť veřejných telefonních stanic (telefonních budek), které jsou označeny symbolem telefonního čísla 150 nebo tabulkou „Zde hlaste požár“.
 
Článek 9
Způsob vyhlášení požárního poplachu v  obci
 
Vyhlášení požárního poplachu jednotce sboru dobrovolných hasičů Bolatice (Borová) se provádí požární sirénou v délce 2 x 25 sekund s přestávkou 10 sekund.
 
Každou první středu v měsíci se ve 12 hodin provádí zkouška sirény nepřerušovaným signálem po dobu 2 minut. Zkoušku provádí HZS MSK Opava a Lanex a. s. Bolatice.
 
  Článek 10

Výpis z požárního poplachového plánu okresu

OBEC

St. pop.
Předurčené jednotky ve stupni poplachu
JPO
JPO
JPO
Bolatice
1.
JSDH Bolatice JPO II.
JSDH Kravaře JPO II.
HS Hlučín JPO I.
2.
JSDH Dolní Benešov JPO III.
JSDH Kobeřice JPO III.
HS Opava JPO I.
3.
JSDH Hlučín JPO III.
JSDH Píšť JPO II.
JSDH Sudice JPO III.
3.
JSDH Chuchelná JPO V.
JSDH Kozmice JPO V.
JSDH Rohov JPO V.
3.
JSDH Borová JPO V.
JSDH Strahovice JPO V.
JSDH Štěpánkovice JPO V.
Z.
Dle rozhodnutí operačního střediska
Bolatice - Borová
1.
JSDH Bolatice JPO II.
JSDH Borová JPO V.
HS Hlučín JPO I.
2.
JSDH Kravaře JPO II.
JSDH Kobeřice JPO III.
JSDH Dolní Benešov JPO III.
3.
JSDH Hlučín JPO III.
JSDH Píšť JPO II.
HS Opava JPO I.
3.
JSDH Sudice JPO III.
JSDH Chuchelná JPO V.
JSDH Rohov JPO V.
3.
JSDH Kozmice JPO V.
JSDH Strahovice JPO V.
JSDH Štěpánkovice JPO V.
Z.
Dle rozhodnutí operačního střediska
 
 
Článek 11
Vymáhání plnění
 
Nedodržování tohoto požárního řádu obce je přestupkem dle § 46 zákona číslo 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů.
Za tento přestupek lze uložit pokutu do 30 000  Kč.
 
 
Článek 12
Ustanovení společná a  závěrečná
 
  1. Tímto požárním řádem obce není dotčena povinnost právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby zabezpečovat další požadavky požární ochrany dle § 2, 5 a násl. zákona č. 133/1685Sb,. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a není dotčena povinnost fyzické osoby plnit povinnosti dané § 17 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a §§ 42 – 44 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a  výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).
  2. Tato OZV č. 3/2002 nahrazuje Směrnici č. 3/96 Pořární řád obce Bolatice vydanou dne 17. 6. 1996 .
 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 4. 4. 2002.

 


Vytvořeno: 1. 6. 2005
Poslední aktualizace: 4. 7. 2017 15:14
Autor: