Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Obecně závazná vyhláška obce Bolatice č. 3/2005

Typ: ostatní
O vyhlášení závazné části územního plánu obce Bolatice ve znění změn č. 1, 2, 3 a 4

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BOLATICE

č. 3/2005 ze dne 14. září 2005

O VYHLÁŠENÍ ZÁVAZNÉ ČÁSTI 
ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BOLATICE

VE ZNĚNÍ ZMĚN Č. 1, 2, 3 a 4

 

Zastupitelstvo Obce Bolatice se dne 14. září 2005 usneslo vydat na  základě ustanovení § 29 odst. 2  a odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a  stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) a § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o  obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“) tuto obecně závaznou vyhlášku :
 

Článek 1
Úvodní ustanovení

(1)     Zastupitelstvo Obce Bolatice na svém zasedání konaném dne 17. 6. 1996 schválilo dle ustanovení § 26 odst. 1 stavebního zákona usnesením č.  22/8/1 územní plán obce Bolatice a dle ustanovení § 29 odst. 2 stavebního zákona vymezilo usnesením č.22/8/2 ze dne 17.  6.1996 jeho závaznou část včetně veřejně prospěšných staveb, pro které lze pozemky, stavby a práva k nim vyvlastnit [§108 odst. 2 písm. a) a odst. 3].

(2)     Zastupitelstvo Obce Bolatice na svém zasedání konaném dne 12. 3. 2001 schválilo dle ustanovení § 26 odst. 1 stavebního zákona usnesením č.  82/16a územní plán obce Bolatice - změna č. 1 a dle ustanovení § 29 odst. 2  stavebního zákona vymezilo usnesením č. 82/16b ze dne 12.3.2001 jeho závaznou část včetně veřejně prospěšných staveb, pro které lze pozemky, stavby a práva k nim vyvlastnit [§108 odst. 2 písm. a) a odst. 3].
 
(3)     Zastupitelstvo Obce Bolatice na svém zasedání konaném dne 17.3.2004 schválilo dle ustanovení § 26 odst. 1  stavebního zákona usnesením č. 32/9/d územní plán obce Bolatice - změna č. 2 a dle ustanovení § 29 odst. 2 stavebního zákona vymezilo usnesením č.33/9 ze dne 17.3.2004   jeho závaznou část včetně veřejně prospěšných staveb, pro které lze pozemky, stavby a práva k nim vyvlastnit [§108 odst. 2 písm. a) a odst. 3].
 

(4)     Zastupitelstvo Obce Bolatice na svém zasedání konaném dne 20.6.2005 schválilo dle ustanovení § 26 odst. 1 stavebního zákona usnesením č.64/17 územní plán obce Bolatice změna č. 3 a  dle ustanovení § 29 odst. 2 stavebního zákona vymezilo usnesením č.66/17 ze dne 20.6.2005 jeho závaznou část včetně veřejně prospěšných staveb, pro které lze pozemky, stavby a práva k nim vyvlastnit [§108 odst. 2 písm. a) a odst. 3].

(5)     Zastupitelstvo Obce Bolatice na svém zasedání konaném dne 14. září 2005 schválilo dle ustanovení § 26 odst. 1  stavebního zákona usnesením č. 72/18/o územní plán obce Bolatice změna č. 4 a dle ustanovení § 29 odst. 2 stavebního zákona vymezilo usnesením ze dne 14. září 2005 č. 73/18/a jeho závaznou část včetně veřejně prospěšných staveb, pro které lze pozemky, stavby a práva k nim vyvlastnit [§108 odst. 2 písm. a) a odst. 3].
  
 
Článek 2
Předmět vyhlášky

(1)     Vyhlášení závazné části územního plánu obce Bolatice ve znění změn č. 1, 2, 3 a 4 vyjádřené v regulativech, které jsou přílohou této obecně závazné vyhlášky a tvoří její nedílnou součást.

(2)    Stanovení základních zásad pro uspořádání území a limitů jeho využití a základních zásad regulace území, stanovení základních podmínek pro umisťování staveb, využití území nebo opatření v území
 
 
Článek 3
Přílohy vyhlášky

Vyhláška má jednu přílohu : Příloha č. 1 - Regulativy ve znění změn č. 1, 2, 3 a 4 .

Článek 4
Územní rozsah platnosti a lhůty aktualizace

(1)     Platnost vymezené závazné části územního plánu obce Bolatice ve znění změn č. 1, 2, 3 a 4 se vztahuje na tímto územním plánem řešené administrativní území obce Bolatice, tvořené katastrálním územím Bolatice.

(2)     Za návrhové období územního plánu ve znění změn č. 1, 2, 3  a 4 se považuje rok 2010, přičemž územní plán obsahuje i záměry přesahující toto období a  zajišťuje územní ochranu takto vymezených ploch. Lhůta pro vyhodnocení, zda se  nezměnily podmínky, na základě kterých byl územní plán obce Bolatice ve znění změn č. 1, 2, 3  a 4 schválen, se  ve smyslu § 16 odst. 3 vyhlášky o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci (1*), stanovuje na 08/2008.

Článek 5

Členění území z hlediska územního plánování

(1)     Území se člení na území urbanizované a území neurbanizované.

(2) Urbanizované území tvoří plochy zastavěné a určené k zastavění a dále se člení na zóny :
 
BIc
zóna čistého bydlení v rodinných domcích
BIv
zóna individuálního, venkovského bydlení 
BH
zóna hromadného bydlení
BHs
zóna bydlení pro starší a potřebné občany (sociální byty)
CS
zóna centrální smíšená (individuální bydlení, veřejné služby a ostatní podnikatelské činnosti, doprava)
INQ97
zóna zasažená povodní v červenci 1997
OV
zóna občanské vybavenosti
PAL
zóna podnikatelských činností bez zemědělských živočišných pěstitelských forem
PAŽ
zóna podnikatelských činností se zemědělskými živočišnými pěstitelskými formami
SPRO
zóna sportu, rekreace a  oddechu
TV
zóna technického vybavení
ZOCH
zóna ochranné zeleně
RZEM
zóna pro rekultivaci na zemědělskou a lesní půdu
zóna železniční dopravy
 
………………………………………………………………………………………………………………………
(1*) vyhl. č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, ve znění vyhl. č. 570/2002 Sb.
 
 
(3)     Neurbanizované území zahrnuje nezastavěnou část území a dále se člení na zóny:
zóna krajinné a obecné zeleně
 
 
LO
louky
 
LE
lesy
 
PA
pastviny
 
VO
vodní plochy
 
OST
ostatní
zóna orné půdy a zahrad
 
 
OR
orná půda
 
ZA
zahrady
 (4) Členění území obce na  jednotlivé zóny vymezuje výkres č. 3 - Návrh zón pro funkční a prostorovou regulaci, měřítko 1:5000, ve znění změn č.  1, 2, 3 a 4  .
 
 
Článek 6
Závazná část územního plánu obce ve znění změn č. 1,   2, 3 a 4 .

(1)     V souladu s ustanovením § 18 odst. 2  vyhlášky o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci (1*) se  jako závazná část územního plánu obce ve znění změny č. 1, 2, 3 a 4  vyhlašuje :

a)      urbanistická koncepce
b)      využití ploch a jejich uspořádání
c)      vymezení zastavitelného území
d)      omezení změn v užívání staveb
e)      uspořádání dopravního, technického a občanského vybavení
f)       vymezení územního systému ekologické stability
g)      limity využití území
h)      plochy přípustné pro těžbu nerostů
i)        vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby a pro provedení asanací nebo asanačních úprav
 
(2)     Závazná část je graficky vyjádřena ve  výkresech :
 
  • výkres č. 2 – Komplexní urbanistický návrh, krajinná zeleň, měř. 1 : 5 000 ve znění změny č. 1, 2, 3 a 4               
  • výkres č. 3 – Návrh zón pro  funkční a prostorovou regulaci, měř. 1 : 5 000 ve znění změny č. 1, 2, 3 a 4 
  • výkres č. 4 – Doprava, měř. 1 : 5 000 ve znění změny č. 1, 2, 3 a 4.
  •  výkres č. 5 – Vodní hospodářství, měř. 1 : 5 000 ve znění změny 1, 2, 3 a 4
  • výkres č. 6 – Energetika, měř. 1 : 5 000 ve znění změny č. 1, 2, 3 a 4
  • výkres č. 7 – Vymezení ploch veřejně prospěšných staveb, etapizace, měř. 1:5000, ve znění změny 1, 2, 3  a 4 
 
 
(3)    Závazná část územního plánu obce ve znění změn č. 1, 2, 3  a 4 je závazným podkladem pro zpracování a schvalování navazující územně plánovací dokumentace a pro rozhodování v území.
 
Článek 7
Základní zásady uspořádání území a limity využití území

(1)    Na území obce respektovat :

a)      limity využití a uspořádání území vyplývající z právních předpisů
b)      limity využití a uspořádání území, zásady a regulativy pro využití a uspořádání území, koncepce rozvoje dopravní a technické infrastruktury včetně vymezení hlavních koridorů a ploch pro umístění staveb nadmístního významu, vymezení regionálních a nadregionálních územních systémů ekologické stability, vymezení koridorů a ploch pro veřejně prospěšné stavby stanovené v závazné části ÚPN VÚC okresu Opava
c)      limity využití a uspořádání území místního významu vyplývající z řešení a projednání územního plánu obce ve změní změn č. 1, 2, 3 a 4
d)      základní zásady uspořádání území
e)      zásady regulace území
f)       zásady uspořádání dopravy
g)      zásady uspořádání technického vybavení
h)      ochrana staveb, zásady regulace vyplývající z řešení technické infrastruktury, ochrana kulturních a  historických hodnot v řešeném území
i)        ochrana přírody, krajiny a  územní systém ekologické stability
j)        ochrana zdrojů nerostných surovin
k)      ochrana životního prostředí – pro zajištění čistoty ovzduší, pro zajištění ochrany čistoty vod, pro  zajištění ochrany obytné zástavby a občanské vybavenosti před hlukem a  povodněmi, pro zajištění ochrany půdy, pro zajištění likvidace odpadů
l)        rozsah záboru zemědělské a  lesní půdy.
 
 
Článek 8
Základní zásady regulace území

(1)     Předmětem regulace je stanovení podmínek pro umísťování staveb, využití území nebo opatření v území.

(2)     Podkladem pro stanovení regulačních podmínek jsou :

a)      závazná část územního plánu obce ve znění změn č. 1, 2, 3  a 4 specifikovaná v čl. 6
b)      základní zásady uspořádání území a limity využití území specifikované v čl. 7
c)      regulativy (příloha č. 1  )
d)      vymezení veřejně prospěšných staveb (příloha č. 1 ) 

(3)     Pro celé katastrální území jsou stanoveny všeobecné zásady regulace území a podrobné zásady stanovující regulační podmínky pro využití jednotlivých zón. Pro každou zónu se stanovují následující kritéria využití :
a)      funkční využití vhodné a  převládající
b)      funkční využití přípustné
c)      funkční využití nepřípustné
 
Článek 9
Veřejně prospěšné stavby

(1)     Územní plán obce ve znění změn č. 1, 2, 3 a 4  vymezuje v souladu s platnými právními předpisy (2*) veřejně prospěšné stavby, pro které lze pozemky, stavby a práva k nim vyvlastnit, popřípadě omezit, pokud nebude možno cíle vyvlastnění dosáhnout dohodou nebo jiným způsobem.

(2)     Plochy pro veřejně prospěšné stavby jsou vymezeny ve výkrese „Vymezení ploch veřejně prospěšných staveb, etapizace, měřítko 1:5000 ve znění změn č. 1, 2, 3 a 4.

(3)     Seznam veřejně prospěšných staveb obsahuje příloha č. 1 této vyhlášky.   
 

(2*) § 29 odst. 2 a § 108  odst. 1 zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

Článek 10
Směrná část územního plánu obce ve znění změn č. 1, 2 a 3

 

Jako směrné části územního plánu ve znění změn č. 1, 2, 3 a  4 se stanovují části neuvedené v čl. 6. 

Článek 11
Uložení územního plánu ve znění změn č. 1, 2, 3 a 4

(1)     Schválený návrh územního plánu ve znění změn č. 1, 2, 3  a 4 je uložen u :

a)      Obce Bolatice
b)      Obecního úřadu, stavebního úřadu v  Bolaticích
c)      Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v  Ostravě, odboru územního plánování a stavebního řádu.
d)      Městského úřadu Kravaře, odboru výstavby a  územního plánování.
 
(2)     Dokladová část procesu pořizování územně plánovací dokumentace je uložena u pořizovatele, odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Kravaře.
 
 Článek 12
Zrušovací ustanovení

Ruší se obecně závazná vyhláška obce Bolatice č.  2/2005 ze dne 20.6.2005 o závazné části územně plánovací dokumentace obce Bolatice.

 Článek 13
Závěrečná ustanovení

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení na úřední desce Obecního úřadu v Bolaticích, která je trvale veřejně přístupná před budovou Obecního úřadu v Bolaticích.

 

Vytvořeno: 27. 9. 2005
Poslední aktualizace: 4. 7. 2017 15:08
Autor: