Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Anketa

Forenzní značení kol pomáhá chránit vaše majetky. Na nové značení však již nejsou dotace a přispívat by měl i majitel kola. Měli byste zájem o forenzní značení kol, pokud byste hradili částku ve výši 150,-Kč (obec uhradí zbylou část ve výši 100,-Kč)?

Celkem hlasů:
56
Hlasování začalo:
4. 6. 2019
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Bolatický zpravodaj

Bolatický zpravodaj

Důležité odkazy

CzechPoint

www.epusa.cz

Portal.gov.cz

RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Obecně závazná vyhláška obce Bolatice č. 4/1996

Typ: ostatní
Obecně závazná vyhláška č. 4/96 'O pořádání kulturních akcí'

OBEC BOLATICE

Obecně závazná vyhláška č.  4/96

'O pořádání kulturních akcí'

Obecní zastupitelstvo v Bolaticích se na svém zasedání konaném dne 17. 6. 1996 usneslo podle § 14 písm. i/, § l6 a  § 36 písm. f/ z. č. 367/90 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, vydat tuto OZV.

Článek 1

Za kulturní akci se  považuje karneval, ples, zábava, zábavní večer, koncert, diskotéka a pod., akce spojené s produkcí hudby. Pořadatelem, organizátorem kulturní akce se rozumí fyzická a právnická osoba.

Článek 2 
OHLAŠOVACÍ POVINNOST


1) Pořadatel kulturní akce, která se koná v obecních zařízeních, je povinen podat oznámení o  uspořádání akce obecnímu úřadu Bolatice nejméně 5 dnů před započetím akce. Pořadatel, který pořádá více akcí za sebou či pravidelně, může ohlásit tyto akce i na celý kalendářní rok.

2) Pořadatel je povinen uvést v oznámení místo, čas pořádání akce, počet a cenu vstupenek daných do prodeje.

3) Pořadatel musí mít povolení k produkci od OSA Praha nebo při ohlašování akce obecnímu úřadu Bolatice přiložit jednu kopii s produkcí skladeb pro OSA Praha.

4) Pořádá-li akci soukromá osoba, firma, podnik a jiná nepříspěvková organizace, je povinna předložit k orazítkování vstupenky a po ukončení akce zaplatit l0 % z vybraného vstupného OÚ Bolatice /viz obecní vyhláška o místních poplatcích/.

5) Pořadatel nesmí překročit kapacitu objektu povolenou kolaudačním rozhodnutím.

Článek 3. 
DOBA TRVÁNÍ AKCE

1. Zábavy, diskotéka - do 24.00 hodin dne, kdy se akce koná,
2. Plesy - do 03.00 hodina dne následujícího po dni, kdy ples začal,
3. Karnevaly - do 01.00 hodiny dne následujícího po dni, kdy karneval začal.
4. U akcí pořádaných na otevřeném prostranství koupaliště může hudební produkce trvat nejdéle do 24.00 hodin dne , kdy akce začala.

Obecní úřad Bolatice může určit prodloužení nebo zkrácení kulturní akce. Pořadatel je povinen dodržet dobu trvání kulturní akce stanovenou Obecním úřadem Bolatice.

Článek 4.

1) Pořadatel je povinen zajistit, aby u akcí konaných na otevřených pódiích byla intenzita hudební produkce taková, aby neomezovala občany bydlící v těsné blízkosti pořádané akce. Po 22.00 hodině je pořadatel povinen zajistit snížení hladiny zvuku /noční klid/.

2) Pořadatel kulturní akce je povinen zajistit hladký průběh pořádané akce dostatečným počtem pořadatelů a odpovídá za škody způsobené v místech pořádaní kulturní akce.

3) Pořadatel je povinen dbát předpisů požární ochrany a zajistit zdravotnickou službu.

4) Písemné a  obrazové plakáty k pořádání kulturní akce se smí vyvěšovat pouze na vývěsní dřevěné tabule k tomuto účelu určené / aut. nádraží Bolatice, na ul. Svobody u  kapličky pod kostelem, náměstí na Borové/.

5) Pořadatel smí pořádat kulturní akci v objektu vždy po souhlasu majitele objektu.

Článek 5.

Ohlašovací povinnost se nevztahuje na školy, jsou-li pořadateli veřejných produkcí bez  vstupného. Rovněž tak na produkce, na kterých účinkují žáci nebo studenti a na  církve a náboženské společnosti, jsou-li pořadateli náboženských a jiných obřadů v církevních objektech.

Článek 6

Pořadateli, který poruší některý z výše uvedených bodů, může obecní úřad Bolatice nepovolit další kulturní akce a postihnout jej finanční pokutou.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 10. 7. 1996. 

Herbert P a v e r a - pověřený člen Obecní rady
Josef S c h e f f c z i k - zást. starosty

Vyvěšeno dne: 24. 6. 1996 
Sejmuto dne: 17. 7.  1996

 

 

 

 

 

 

 

 


Vytvořeno: 1. 1. 2002
Poslední aktualizace: 4. 7. 2017 15:28
Autor: