Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Obecně závazná vyhláška obce Bolatice č. 4/2002

Typ: ostatní
Obecně závazná vyhláška č. 4/2002, k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob

OBEC BOLATICE

 Obecně závazná vyhláška č.  4/2002,

k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje  větší počet osob

Zastupitelstvo obce Bolatice se na svém zasedání dne  18. 3.  2002 usneslo vydat podle § 10 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů v souladu s § 29 odst. 1) písm. o) 1. zákona č.  133/1985Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č.  40/1994Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 163/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., a zákona č. 237/2000 Sb. (úplné znění zákona č. 67/2001 Sb.) a v souladu s  § 1 odst. 3 písm. e) a § 9 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o  požární ochraně vyhlášku k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se  zúčastňuje  větší počet osob.

 Část první
Všeobecné podmínky

Kulturní, společenské a sportovní akce

Čl.1

Za kulturní, společenskou a sportovní akci s větším počtem osob se považuje akce, které se  zúčastní 100 a více osob včetně organizátorů a účinkujících a akce probíhá ve  stavebně uzavřených prostorách nebo akce uvedené v článku 3, které se účastní 500 a více osob a akce probíhá na oploceném nebo stavebně ohraničeném prostranství.

Čl. 2

Kulturní, společenské a  sportovní akce, kterých se zúčastní větší počet osob, mohou být pořádány jen v objektech a na místech, které splňují podmínky zabezpečení požární ochrany a  záchrany osob a majetku. K objektům a místům pořádání těchto akcí musí být zajištěn bezpečný příjezd záchranných vozidel.

 Čl. 3

Pořadatel kulturní, společenské a sportovní akce, které se zúčastní větší počet osob, je povinen zřídit pro tuto akci podle § 13 zákona č. 67/01 Sb. preventivní požární hlídku. Preventivní požární hlídka se zřizuje z osob, které mají k této činnosti potřebnou odbornou přípravu podle § 24 vyhl. MV č. 246/01 Sb. Počet členů preventivní požární hlídky se určuje se zřetelem k úkolům, které má tato hlídka plnit a k rozsahu akce.

Pořadatel je povinen zpracovat pokyny pro činnost preventivní požární hlídky a zabezpečit podrobné a prokazatelné seznámení členů preventivní požární hlídky s těmito pokyny.

Pořadatelé jsou povinni ustanovit preventivní požární hlídku v závislosti na druhu akce a počtu přítomných. Minimální počet členů preventivní požární hlídky musí být následující:

 

Diskotéky a živé hudební produkce v objektech: od 100 přítomných osob 2 členové preventivní požární hlídky a na  každých dalších započatých 100 přítomných osob další 1 člen preventivní požární hlídky.

Diskotéky a živé hudební produkce na  oploceném nebo stavebně ohraničeném prostranství: na každých započatých 1 000  přítomných osob 1 člen preventivní požární hlídky.

Plesy a  společenské zábavy:  od 100 do 300  přítomných osob 2 členové preventivní požární hlídky a na každých dalších započatých 100 přítomných osob další 1 člen preventivní požární hlídky.

Kino a  divadelní představení: do 500 přítomných osob 2 členové preventivní požární hlídky, nad 500 přítomných osob 3  členové preventivní požární hlídky.

Koncerty: od 300 do 500 přítomných osob 2 členové preventivní požární hlídky, na každých započatých dalších 500 osob 1 člen preventivní požární hlídky.

Schůzová činnost a jiné shromáždění obdobného charakteru: nad 500 osob 1 člen preventivní požární hlídky.

Sportovní akce

- venku: nad 1 000 osob a na každých dalších započatých 1 000  přítomných osob 1 člen preventivní požární hlídky;

- v objektu: od 200 osob a na každých dalších započatých 500 osob1 člen preventivní požární hlídky.

Při  organizování akce krajského nebo vyššího významu, kde se očekává více než 5000  osob, je pořadatel povinen projednat zabezpečení požární ochrany na HZS MSK, územním odboru Opava.

Čl. 4

Členové preventivní požární hlídky musí být označeni červenou rukávovou páskou s nápisem „POŽÁRNÍ HLÍDKA“ o šířce minimálně 45 mm, která se nosí na levém záloktí. Pokud preventivní požární hlídku vykonává člen některého ze sdružení dobrovolných hasičů, může při výkonu funkce člena preventivní požární hlídky použít stejnokroj.

 Čl. 5

Úkolem preventivní požární hlídky je dohlížet na dodržování předpisů o požární ochraně a v případě vzniku požáru provést nutná opatření k záchraně ohrožených osob, přivolat jednotku požární ochrany a zúčastnit se zdolávání požáru.

Členové preventivní požární hlídky nesmějí požívat alkoholické nápoje a nesmějí být pověřování jinými úkoly a ani sami vykonávat činnosti, které nesouvisí s plněním úkolů požární hlídky.

Členové požární hlídky jsou povinni zejména:

a)      seznámit se s charakterem činnosti nebo s charakterem zabezpečované akce a předpisy upravujícími zabezpečení této akce,

b)      seznámit se s objektem a souvisejícími požárně bezpečnostními opatřeními

c)   kontrolovat dodržování příslušných předpisů upravujících požadavky požární bezpečnosti objektu a prováděné činnosti,

d)   znát a ověřit způsob vyhlašování poplachu a přivolání pomoci,

e)   prověřit akceschopnost a znát obsluhu a způsob použití hasebních prostředků i jiných technických prostředků požární ochrany, kterými je objekt vybaven,

f)    znát způsob zajištění evakuace osob.

 Čl. 6

Jestliže se kulturní, společenská nebo sportovní akce, které se zúčastňuje větší počet osob, koná v objektu jiné právnické, podnikající fyzické osoby nebo fyzické osoby, zřizuje preventivní požární hlídku pořadatel akce, pokud se nedohodne jinak s osobou, která je majitelem nebo správcem objektu.

Za zřízení preventivní požární hlídky je vždy odpovědný pořadatel akce.

 Část druhá
Závěrečné ustanovení

Čl. 7

Starosta obce má právo vyzvat pořadatele kulturní, společenské a sportovní akce, které se  zúčastňuje větší počet osob, k projednání nutných opatření požární ochrany. Starosta obce může určit podmínky pro zabezpečování požární ochrany nebo může dát podnět k zákazu konání akce.

Nedodržování této vyhlášky je přestupkem podle § 46 zákona číslo 200/1990Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů.

Za tento přestupek lze uložit pokutu do 30 000,- Kč.

 

Čl. 8

Touto vyhláškou obce není dotčena povinnost právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby zabezpečovat další požadavky požární ochrany dle § 2, 5 a násl. zákona  č. 133/1985 Sb,. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a není dotčena povinnost fyzické osoby plnit povinnosti dané § 17 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a §§ 42 – 44 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a  výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem  4. 4.  2002.

 


Vytvořeno: 1. 6. 2005
Poslední aktualizace: 4. 7. 2017 15:10
Autor: