Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Obecně závazná vyhláška obce Bolatice č. 4/2007

Typ: ostatní
o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území obce Bolatice

OBEC BOLATICE

Obecně závazná vyhláška obce Bolatice č. 4/2007

o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálního odpadu a  nakládání se stavebním odpadem na území obce Bolatice,

kterou se mění OZV č. 2/2007 ze dne 6. 6. 2007

 

Zastupitelstvo obce Bolatice se na svém  8.  zasedání dne 14. 11. 2007 usnesením č. 29/8/l usneslo vydat na základě ust. § 17  odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) zákona č.  128/200 Sb., zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválilo tuto obecně závaznou vyhlášku.
 
 
Článek 1
Úvodní ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálního odpadu, dále jen „systém“, vznikající na území obce Bolatice, včetně nakládání se stavebním odpadem.

 
Článek 2
Základní pojmy

1. Komunální odpad se pro účely této obecně závazné vyhlášky dělí na:
 a)  Využitelný odpad je odpad určený k dalšímu využití např. sklo, plasty, papír.
 b)  Objemový odpad je odpad patřící svým složením mezi komunální, ale k jeho sběru nelze
využít odpadové nádoby s ohledem na  jeho rozměry nebo jeho materiál.
 c)   Nebezpečný odpad je odpad uvedený v  Seznamu nebezpečných odpadů – prováděcím
předpisem k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů a jakýkoliv jiný odpad, vykazující jednu nebo více
nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu, např. léky, baterie,
zbytky barev, televizory, lednice, zářivky, akumulátory, spotřební chemie, těkavé látky,
motorové oleje.
d) Směsný komunální odpad je zbytkový komunální odpad po  vytřídění odpadů uvedených v písm. a) až c).
e) Stavební odpad – odpad uvedený ve vyhlášce č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů dle skupiny odpadů pod  číslem 1701.

2. Rostlinné zbytky – rostlinný materiál pocházející z údržby zeleně a zahrad na území obce vhodný k dalšímu biologickému zpracování nebo využití (tráva, listí, větve atd.).
 
Článek 3
Místa určená pro  odkládání komunálního odpadu

Místa určená pro odkládání komunálního odpadu jsou:

a) sběrné nádoby – popelnice nebo kontejnery pro  jednotlivé složky komunálního odpadu,
b) veřejné odpadkové koše
c) sběrná místa – určená pro sběr využitelného odpadu (např. papír, železo, další kovy), objemového a nebezpečného odpadu, rostlinné zbytky z údržby zeleně a  zahrad

 
Článek 4
Tříděný sběr využitelného komunálního odpadu

1) Využitelné složky komunálního odpadu se třídí a  ukládají zvlášť, do speciálních označených nádob na tříděný sběr, které jsou rozmístěny na určených stanovištích na území obce, a to takto:

a) plasty se odkládají do modrých plastových pytlů
b) papír, železo a další kovy se odkládají na sběrné místo Sběrných surovin
c) kartony se odkládají do oranžových plastových pytlů
d) bílé sklo se odkládá do kontejnerů označených nápisem „Bílé sklo“
e) barevné sklo se odkládá do kontejnerů označených nápisem „Barevné sklo“
2) Seznam stanovišť a termínů svozů těchto nádob je k nahlédnutí na Obecním úřadě Bolatice, na internetových stránkách obce a je také zveřejňován v prosincovém vydání obecního zpravodaje.
 
 
Článek 5
Sběr nebezpečného komunálního odpadu

1) Sběrem nebezpečného odpadu se rozumí sběr těchto odpadů do speciálních kontejnerů
 a nádob tak, aby nedošlo k jejich smíchání s jinými složkami komunálního odpadu
 a ohrožení zdraví obyvatel nebo životního prostředí při pravidelných mobilních svozech
 konaných 5x ročně.

2) Seznam  stanovišť a termíny svozů nebezpečných odpadů 5x ročně jsou zveřejněny způsobem v obci obvyklým (zpravodaj, místní rozhlas, vývěska OÚ, internet)

 
Článek 6
Sběr objemného komunálního odpadu

1) Objemný odpad se odkládá do velkoobjemového kontejneru.

2) Seznam stanovišť na svoz objemného odpadu a  termíny svozů budou zveřejněny v obci způsobem obvyklým. 


Článek 7
Sběr směsného komunálního odpadu

1) Směsný komunální odpad se ukládá do sběrných nádob o objemu 70 l, 110 l a kontejnerů 1 100 l. Při pobytu na veřejných prostranstvích se drobné komunální odpady odkládají
do odpadkových košů.
2) Požadavky na přistavení nebo odebrání sběrných nádob na směsný komunální odpad nebo změnu frekvence svozu je možno ohlásit Obecnímu úřadu Bolatice.

 
Článek 8
Sběr rostlinných zbytků

Rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad na území obce, se odkládají na sběrná místa, která jsou zveřejněna způsobem v obci obvyklým.

 
Článek 9
Sběr stavebního odpadu

Stavební odpad je možné na vlastní náklad odložit na sběrná místa, která jsou zveřejněna způsobem v obci obvyklým nebo objednat přistavení kontejneru firem, zabývajících se svozem nebo likvidací tohoto odpadu.

 Článek 10
Závěrečná ustanovení

1) Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje OZV č. 2/2007.
2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 8. 12.  2007.

 
Mgr. Herbert   P a v e r a Martin   B o r t l í k
starosta obce místostarosta obce
 
 
Záznam úřední desky:
Zhotovitel dokumentu: Obecní úřad Bolatice
Evidenční číslo písemnosti: 115/2007
Vyvěšeno dne: 22. 11. 2007
Sejmuto dne: 10. 12. 2007

 


Vytvořeno: 22. 11. 2007
Poslední aktualizace: 4. 7. 2017 14:59
Autor: