Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Obecně závazná vyhláška obce Bolatice č. 6/2002

Typ: ostatní
Text obecně závazné vyhlášky č. 6/2002 - 'Řád veřejného pohřebiště'

Obec Bolatice

Obecně závazná vyhláška č. 6/2002

Řád veřejného pohřebiště

Zastupitelstvo obce Bolati se na svém zasedání dne 26. 6. 2002 usneslo vydat v souladu s §§ 19 a 29 odst. 7 zákona č. 256/2001, o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb. a  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vydat tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Úvodní ustanovení

  1. Řád veřejného pohřebiště upravuje provoz pohřebiště - hřbitova v Bolaticích na ul. Slunečná.
  2. Provozovatel pohřebiště - Obec Bolatice, IČO: 00299847, se  sídlem Bolatice, Hlučínská 3, zajišťuje provozování pohřebiště v souladu s  ustanovením zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví ve znění zákona č. 479/2001 Sb.
  3. Z důvodu omezené kapacity se na pohřebišti v Bolaticích ukládají lidské pozůstatky zemřelých osob, které měly v obci Bolatice v době úmrtí trvalý pobyt, popř. pozůstatky zemřelých, které byly na katastru obce Bolatice nalezeny. Dále zde mohou být pohřbeny lidské pozůstatky zemřelých osob rodinných příslušníků občanů Bolatic.

 

Článek 2
Provozní doba pohřebiště

Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti, se stanoví takto:
Leden, únor, listopad, prosinec7,00 - 17,00 hod.

Březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen 6,00 - 20,00 hod.

Ve zvláštních případech z bezpečnostních důvodů může provozovatel pohřebiště přístup veřejnosti omezit, popř. upravit jinak.

Článek 3
Pořádek na pohřebišti

1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuk, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádob a místa k tomu určených a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k  jakým jsou určeny.

2. Na pohřebišti je možné se zdržovat pouze v provozní době pohřebiště stanovené v článku 2 tohoto řádu.

3. Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.

4. Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.

5. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolec koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích.

6. Vozidlům (s výjimkou invalidních vozíků, vozidel údržby hřbitova a hrobů a firem provádějících kamenosochařské práce) je vjezd na pohřebiště zakázán.

7.  Přístup na pohřebiště nebo do jeho části může provozovatel pohřebiště z  oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace apod.) na  vymezenou dobu omezit nebo zakázat.

8. Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy, chodníky a místa kolem hrobových míst není dovoleno.

9. Svítilny a svíčky je možno na pohřebištích rozsvěcovat na  jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. V odůvodněných případech může provozovatel pohřebiště používání otevřeného ohně (svíček aj.) omezit nebo zakázat.

10. Z hygienických důvodů není dovoleno v areálu pohřebiště pít vodu z vodovodních výustí. Tato voda je určena k provozním účelům provozovatele pohřebiště a na zalévání při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místec Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech a areálu pohřebiště.

11.  Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa na pohřebišti - do kontejnerů na  odpadky (zbytky ohořelých svíček, znehodnocené květiny, jinou zeleň aj.), zbytky hlíny do kontejneru na hlínu.

12. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoliv zásahy do zeleně vysázené provozovatelem pohřebiště, bez jeho souhlasu.

13. Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem provozovatele pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zák. č.  84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů).

14.  Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoliv práce pouze v takovém rozsahu a  takovým způsobem, který stanoví tento řád.

15. Dozor na pořádkem pohřebišti provádí provozovatel pohřebiště.

Článek 4
Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

Provozovatel pohřebiště poskytuje zejména následující služby:
a) výkopové práce související s  pohřbením a exhumací (pokud je nezajišťuje jiná osoba),
b) pohřbívání,
c) provádění exhumací,
d) ukládání, popř. vsyp zpopelněných lidských pozůstatků do hrobu,
e) pronájem hrobových míst,
f) vedení evidence související s  pronájmy hrobových míst a o uložení lidských ostatků,
g) správu a údržbu pohřebiště včetně vydlážděných chodníků a okolní zeleně v areálu pohřebiště
h) zajišťování vrátní služby,
ch) zajišťování likvidace odpadu z kontejnerů na odpady a hlínu
i) zajištění osvětlení hřbitova
j) bezplatné zapůjčení konví k zalévání
k) správu a údržbu objektů na pohřebišti (vodovod, oplocení, lavičky, apod.)
l) informační služby (prosklené skříňky).

Článek 5
Povinnosti a činnost provozovatele pohřebiště v souvislosti s  podnájmem hrobových míst

1. Provozovatel pohřebiště je povinen:
a) předat podnájemci hrobového místa (dále jen „podnájemce“) k užívání vyznačené, číselně označené hrobové místo,

b) umožnit podnájemci zřízení hrobového zařízení hrobu za podmínek stanovených v  čl. 9,

c) umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zřízení pohřebiště, zajistit přístup k hrobovému místu a zdržet se jakýchkoliv zásahů do  hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné, např. v důsledku živelní pohromy bezodkladně zajistit bezpeč a plynulý provoz pohřebiště, nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařs práce nebo úpravu pohřebiště, v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbyt nutnou dobu; dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou provozovatele pohřebiště a  vznikne-li škoda, je provozovatel pohřebiště povinen hrobové místo uvést do  původního stavu.

2. Hrobová místa provozovatel pohřebiště zřizuje a  připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady hrobů stejných rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

3.  Uzavřít s každým podnájemcem smlouvu o pronájmu hrobového místa, jejíž součástí bude plánek, který bude obsahovat, jak má hrob vypadat, jaká bude jeho výška, šířka, velikost pomníku, šířka uličky apod.

Článek 6
Povinnosti podnájemce hrobového místa

Podnájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobového místa postupovat takto:

1. Hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanoveními článku 9. Před zahájením prací si vyžádat souhlas provozovatele pohřebiště a řídit se při provádění prací jeho pokyny.

2. Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím rozsahu a následujícím způsobem:
a) nejpozději do 5  měsíců od pohřbení do hrobu zajisti úpravu pohřbívací plochy hrobového místa,
b) zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím estetický vzhled pohřebiště a průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob.
c) odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště,
d) neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení, pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje tak zdraví, životy, nebo majetek dalších osob. Pokud tak podnájemce neučiní, je provozovatel pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko podnájemce hrobového místa s tím, že náklady na provedenou údržbu budou vyúčtovány podnájemci.

3. Do veřejné zeleně na pohřebišti, včetně výsadby nové veřejné zeleně, zasahovat pouze se souhlasem provozovatele pohřebiště, který může ve svém souhlasu stanovit podmínky výsadby a regulace veřejné zeleně.

4. Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení podnájmu hrobového místa, odstranění hrobového zařízení včetně uren, jinak s  nimi bude naloženo podle § 25 odst. 9 zákona.

5. Oznamovat provozovateli pohřebiště veškeré změny údajů, potřebných pro vedení evidence pohřebiště v  souladu s § 21 zákona.

6. Strpět číselné označení hrobů provedené provozovatelem pohřebiště způsobem obvyklým na daném pohřebišti nebo jeho části.

7. Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoli další nakládání s nimi provádět jen způsobem, který je v souladu s článkem 7.

8. Zdržovat se na pohřebišti pouze v provozní době stanovené v článku 2.

Článek 7
Ukládání lidských pozůstatku a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace

1. Lidské pozůstatky může do hrobů ukládat pouze provozovatel pohřebiště, jiná osoba jen s jeho souhlasem. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací. Převzetí lidských pozůstatků k ukládání do hrobů a ke zpopelnění bude doloženo listem o prohlídce mrtvého.

2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem provozovatele pohřebiště a  způsobem, který stanoví provozovatel pohřebiště.

3. Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spouštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.

4. Pro pohřbívání do  hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s  lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC, a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně, výplň rakví může být pouze z materiálů jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být zjevně použity toxické látky.

Článek 8
Tlecí doba

Tlecí doba stanovená pro  ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí 15 let.

Článek 9
Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na  pohřebišti

1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:
a) základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí 600 mm,

b) základy památníků a  náhrobků musí být zhotoveny z dostatečného únosného materiálu, odolného proti proti působení povětrnosti, např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, příp. cihelného zdiva apod.,

c) přední a zadní rámy hrobu musí být mezi sebou jednotlivě kotveny

d) Velikost rámu, výška rámu, výška náhrobku i  usazení rámu musí respektovat pokyny provozovatele, které jsou nedílnou součástí smlouvy o pronájmu hřbitovního místa,

2. Při provádění veškerých prací na  pohřebišti je třeba dodržovat podmínky dohodnuté provozovatelem pohřebiště, zejména
- respektování důstojnosti místa a omezení hlučných prací,
- neomezování průchodnosti chodníků a přístupu k jednotlivým hrobovým místům,
- nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv podnájemců hrobových míst,

3. Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.

Článek 10
Zrušovací ustanovení

Tato OZV č. 6/2002 nahrazuje Směrnici č. 2/96 „Řád pohřebiště“ ze 17. 6. 1996.

Článek 11
Účinnost

Tato OZV č. 6/2002 „Řád veřejného pohřebiště“ byla schválena ZO dne 26. 6. 2002 a tímto dnem nabývá účinnosti.

V Bolaticích dne 26. 6. 2002
Kar K u p k a, Mgr. Herbe P a  v e r a
zástupce starosty,starosta

Vyvěšeno dne: 27. 6. 2002 Sejmuto dne: 12. 7. 2002

 

 


Vytvořeno: 8. 1. 2002
Poslední aktualizace: 4. 7. 2017 15:25
Autor: