Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Opatření zastupitelstva obce č. 1/2009

Typ: ostatní
O vytvoření a použití účelového fondu obce Bolatice na podporu oprav, rozvoje a modernizaci domů, objektů a sítí v obci Bolatice

OBEC BOLATICE

Opatření zastupitelstva obce č. 1/2009

„O vytvoření a použití účelového fondu obce Bolatice
na podporu oprav, rozvoje a modernizaci domů, objektů
a sítí v obci Bolatice“

Obecní zastupitelstvo v Bolaticích schválilo na  svém 16. zasedání dne 17. 3. 2009 pod č. usn. 59/16/š)  vydat Opatření zastupitelstva obce č. 1/2009 „O vytvoření a použití účelového fondu obce Bolatice na podporu oprav, rozvoje a modernizaci domů, objektů a sítí v obci Bolatic“.

 

Článek I.
PŘEDMĚT ZŘÍZENÍ FONDU
 1. Obec Bolatice vytváří účelový fond (dále jen fond) určený na poskytování účelově vázaných prostředků vlastníkům obytných budov, domů a bytů k úhradě nákladů na jejich opravy a modernizaci.
 2. Obec vytváří tento fond také na poskytování prostředků pro opravy a rozvoj majetku obce Bolatice.
 
 
Článek II.
ZŘÍZENÍ FONDU
 1. Prostředky fondu budou vedeny na samostatném účtu u peněžního ústavu na základě smlouvy uzavřené mezi obcí Bolatice a Českou spořitelnou, a. s.
 
Článek III.
PŘÍJMY FONDU
 1. Příjmy fondu jsou:
  a) půjčky či dary od  fyzických nebo právnických osob
  b) příjmy ze splátek půjček poskytnuté vlastníkům obytných budov, domů a bytů a úrokové výnosy z nich
  c) finanční prostředky z rozpočtu obce schválené zastupitelstvem obce
  d) jiné příjmy
 
Článek IV.
PODMÍNKY POUŽITÍ PROSTŘEDKŮ FONDU

A.

 1. Základní formou použití prostředků fondu jsou účelově vázané úvěry (dále jen úvěry) vlastníkům obytných budov, domů a bytů k  úhradě nákladů na jejich opravu a modernizaci. 
 2. Žadatelem o úvěr může být fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem obytné budovy, rodinného domu nebo bytu na území obce. K žádosti o úvěr předloží žadatel před podepsáním smlouvy o poskytnutí úvěru souhlas stavebního úřadu (stavební povolení, územní souhlas apod.).
 3. Žadatel může použít  úvěr pouze k úhradě nákladů  uvedených v žádosti o úvěr a ve smlouvě a za podmínek dodržení stavebních předpisů. V případě zjištění použití úvěru k jiným účelům nebo zjištění porušení stavebních předpisů je povinen celý úvěr bezodkladně vrátit. 
 4. Obec poskytuje žadatelům o úvěr finanční prostředky na:
  a) modernizaci bytového fondu (nadstavba, vestavba, střecha, rekonstrukce koupelen, apod.)
  b) úspory energie (výměna oken, zateplení domu apod.)
  c) výstavba a oprava inženýrských sítí a vnitřní infrastruktury
  d) změna systému vytápění z neekologických na ekologické

  Výše půjček:
  Ad. a) do výše max. 150 000,- Kč
  Ad. b) do výše max. 100 000,- Kč
  Ad. c) do výše max.   50 000,- Kč
  Ad. d) do výše max. 100 000,- Kč
 5. Úroková sazba
  - u půjček do 50 000,- Kč  bude úroková sazba    4 %
  - u půjček nad 50 000,- Kč   bude úroková sazba    5  %
  - u půjček na změnu vytápění (ekologické) bude úroková sazba 1 %
 6. Obec si vyhrazuje každoročně určovat výši prostředků na poskytování půjček.
 7. Na úvěr není právní nárok.
 8. Lhůta splatnosti poskytovaných úvěrů je max. 5 let a počíná běžet ode dne uzavření smlouvy o půjčce.
 9. Vrácení úvěru bude zajištěno ručením na podkladě uzavřené smlouvy o ručení mezi obcí Bolatice a příjemcem půjčky, a do výše půjčky 50 000,- Kč bude ručen jedním ručitelem,
  nad 50 000,- Kč  dvěma ručiteli a vždy směnkou.
 10. Obec poskytuje úvěr prostřednictvím České spořitelny a.s., pobočka Bolatice
 
B.
Obec Bolatice může využít prostředky fondu na modernizaci bytového fondu obce a na nutné nenadálé opravy obecního majetku.
 
 
Článek V.
PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRU
 
 1. Výběr žadatelů pro poskytnutí úvěru bude zajišťovat komise složená z členů rady obce a po jednom zástupci Finančního výboru, Kontrolního výboru a Komise sociální a zdravotní.
 2. Výběr žadatelů pro poskytnutí úvěru podléhá schválením v obecní radě.
 
 
Článek VI.
ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
 
 1. Obec bude o hospodaření s prostředky fondu každoročně k 1. 3. daného roku informovat veřejnost, dárce a  přispěvovatele půjček do fondu.

 
Opatření zastupitelstva obce č. 1/2009 nabývá platnosti k 1. 5. 2009. 
 

V Bolaticích 17. 3. 2009 
 
 
Záznam úřední desky:

 

Zhotovitel dokumentu: Obecní úřad Bolatice
Evidenční číslo písemnosti: 033/2009
Vyvěšeno dne: 31. 3. 2009
Sejmuto dne: 15. 4.  2009

 


Vytvořeno: 31. 3. 2009
Poslední aktualizace: 4. 7. 2017 14:55
Autor: