Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

STAVEBNÍ ÚŘAD BOLATICE

Stavební úřad se řídí zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon) a jeho prováděcími vyhláškami a souvisejícími předpisy. Účinnost tohoto zákona je od 1.1.2007.

Tento zákon upravuje ve stavebního řádu zejména:

 • povolování staveb a jejich změn
 • terénních úprav a zařízení
 • užívání a odstraňování staveb
 • dohled a zvláštní pravomoci stavebních úřadů
 • postavení a oprávnění autorizovaných inspektorů
 • povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb
 • podmínky pro projektovou činnost a provádění staveb
 • obecné požadavky na výstavbu
 • účely vyvlastnění
 • vstupy na pozemky a do staveb
 • ochranu veřejných zájmů a některé další věci související s předmětem této právní úpravy
 
Kontaktní informace:

Stavební úřad Bolatice
Hlučínská 95/3
74723 Bolatice
tel. +420 553 654 994
E-mail: stubolatice@bolatice.cz 

Organizační struktura Stavebního úřadu a kontakty na osoby:
Jméno a příjmení Funkce Telefon E-mail
Ing. Jakub Josefus vedoucí +420 553 654 993 stu@bolatice.cz
Bc. Roman Kramář referent +420 553 654 994 stubolatice@bolatice.cz

 

FORMULÁŘE STAVEBNÍHO ÚŘADU

Formuláře žádostí vyplývajících z prováděcích předpisů k novému stavebnímu zákonu č. 183/2006 Sb., včetně obsahu dokumentace, která je k nim předepsána.

DIC i Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby
DOC PDF Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území
DOC PDF Žádost o vydání rozhodnutí o změně užívání stavby na území
DOC PDF Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemku
DOC PDF Zádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu
DOC PDF Žádost o vydání společného UR a SP
DOC PDF Žádost o územní souhlas
DOC PDF Ohlášení stavby
DOC icona PDF Žádost o stavební povolení
DOC PDF Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora
DOC icona PDF Oznámení o užívání stavby
DOC icona PDF Žádost o vydání kolaudačního souhlasu
DOC icona PDF Žádost o povolení předčasného užívání stavby
DOC icona PDF Oznámení změny v užívání stavby

DOC

icona PDF Ohlášení odstranění

 

SILNIČNÍ ŘÁD

DOC PDF Žádost o vydání rozhodnutí ke zřízení vjezdu z místní komunikace
DOC PDF Žádost o vydání rozhodnutí ke zvláštnímu užívání komunikace - uložení podzemních sítí

 

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

- vyhláška č. 500/2006 Sb.

icona DOC icona PDF PODNĚT K POŘÍZENÍ REGULAČNÍHO PLÁNU - Příloha 8
icona DOC icona PDF ŽÁDOST O VYDÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU -  Příloha 10

 

SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY

icona portal.GOV Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
icona portal.GOV Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě
(zákon o vyvlastnění)
icona portal.GOV Zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění