Obec Bolatice
Obec Bolatice
Obec Bolatice
Obec Bolatice

Historie obce Bolatice

K obydlení Hlučínska i území dnešní obce dochází v  období 4500 - 2500 let př. n. l. , což dokazují nálezy s lineární a moravskou malovanou keramikou. Nepřetržitost osídlení dokumentují i další nálezy pozůstatků lidu popelnicových polí z období 1000 - 700 let př. n. l. Území obce bylo osídleno i za doby vlády Rostislava, tj. Velkomoravská říše.historická fotografie Bolatic 

O území Opavska se vedly neustále spory mezi diecézemi Vratislavskou a Olomouckou. Spor byl rozhodnut ve prospěch diecéze Olomouc. První písemná zmínka o obci je z roku 1250, v dopise papeže Inocence IV. vyhotoveného 18.12. 1250. v Lyonu, který území obce odkazuje cisterciáckému klášteru na Velehradě. O obci se zmiňuje v roce 1265 i olomoucký biskup Bruno při placení desátků a smlouvě s opatem Velehradským. Správním centrem statků tohoto kláštera na Opavsku byly Stěbořice. Husitství zatřáslo majetkovou držbou velehradských cisterciáků a Bolatice v té době získal Jindřich z Děhylova. Získat zpět Bolatice z držení se klášteru nepodařilo ani od dalšího držitele, Otíka z Rohova, a tak se opat Štěpán r. 1467 rozhodl Bolatice, které nedržel, zastavit přímo synům českého krále Jiřího z Poděbrad, Viktorínovi a Jindřichovi, vévodům Opavským. Poděbradové zástavu pak udělili Jindřichovi Donátovi z Velké Polomi.

V Bolaticích v té době bylo již dědičné fojtství se svobodným dvorem a rybníkem, které nepodléhalo zástavnímu držiteli Bolatic a  docházelo proto k velmi vleklým sporům. Bolatické volenství, jak se zmíněnému dvoru s fojtstvím říkalo, náleželo evangelikům Drahotušům na Dolním Benešově. V  r. 1544 získali tito v zástavě i ves Bolatice. Pobělohorské poměry umožnily návrat cisterciáků do Bolatic.

historická fotografie Bolatic
V létech 1674-1694 působil v obci frýdecký rodák, Kristián Bohumír Hirschmenzel, jeden z našich význačných barokních spisovatelů a  známý polyhistor cisterciánského řádu Velehradského jako administrátor statku a  fary Bolatice.

Roku 1682 navštívil Bolatice polský král Jan Sobieský s vojskem, když táhl na pomoc Vídni obležené Turky. Kostel postavený v  Bolaticích r. 1703 byl zasvěcen sv. Stanislavu, polskému patronovi, právě na paměť této události. Pro důstojné bydlení proboštů vystavěli cisterciáci v  Bolaticích v r. 1724-1748 ranně barokní zámek s kamenným portálem. V tomto období postavili také barokní kapli p. Marie a posléze menší barokní kapli sv. Jan Nepomuckého. V roce 1721 měli cisterciáci v Bolaticích 9 zahrad, krčmu a  dvůr, žilo zde 25 sedláků, 26 zahradníků, 6 domkařů a 10 podruhů.

Po prohrané válce Marie Terezie připadlo Hlučínsko 11. června 1742 Prusku. Po zrušení velehradského kláštera prodal Pruský stát Bolatice 9. listopadu 1784 bratrům baronům Eugenovi a Aloisovi Hennům z  Henneberku za 41 000 tolarů. Noví majitelé 3. června 1786 založili osadu Heneberky, která byla v r. 1893 připojena k Bolaticím a od r. 1949 se nazývá Borová. V roce 1822 prodali bratři Hennové Bolatice knížeti Edvardovi Lichnovskému za 83 054 tolarů, který ji připojil k fidelkomisnímu panství v  Chuchelné.V roce 1830 je v obci 122 domů, 1 zámek a 1200 obyvatel, škola s  jedním učitelem a kostel. Osada Heneberky čítala 256 obyvatel. V roce 1837 se staví v obci nová škola.

historická fotografie Bolatic

V roce 1848 zrušením roboty se lid stal svobodným a  volným a začíná odcházet na práce do Horního Slezska, Německa a Ostravy. Toto období je charakterizováno neúrodou, velkou bídou a přírodními pohromami (hlavně požáry).

V roce 1870 jsou odváděni občané do prusko-francouzské války.V roce 1873 byla zahájena stavba silnice Bolatice - Chuchelná. I když obec leží v Prusku, české vyučování se udrželo ve škole do roku 1872. Od 1. 10. 1874 je v obci zaveden sňatek církevní i občanský. V roce 1890 má obec 2 074 obyvatel. Pro povznesení moravského lidu v Prusku založilo katolické duchovenstvo v roce 1895 'Katolické noviny'. V roce 1895 je zavražděn v bolatickém lese učitel Oskar Kuroň a je zahájena výstavba železnice Opava - Chuchelná - Ratiboř. V roce 1897 začala výstavba druhé školy v obci. Rok 1901  byla v lesíku Křeménky postavena hájenka, která měla sloužit císaři Vilému II. k  odpočinku a svačině. Rok 1907 je spojen s výstavbou vodovodu na osadě Heneberky.

7. května 1911 byl položen základní kámen nového kostela , který byl vysvěcen 24. 11.1912. Stavba se prováděla podle projektu kravařského stavitele Seyfrieda. Období do 1. světové války bylo období rozmachu a rozvoje. Válka však přinesla lidem utrpení, řada z nich ve válce zemřela. Po válce se Hlučínsko stává územím nikoho, teprve 4. 2. 1920 je v Paříži rozhodnuto - Bolatice se vrací do ČSR. Dvacátá léta nebyla příliš dobrá pro rozvoj obce, ten přišel až na začátku 30 let, i když Bolatice byly poškozovány častými povodněmi. V roce 1932 bylo započato s elektrizací obce i Heneberků, v roce 1933 došlo k  vydláždění a kanalizaci Padol.

V září 1938 přišlo Hlučínsko pod Německo. Po připojení k Německu byli občané prohlášeni německými a muži museli nastoupit do německé armády. Řada z nich se již z války nevrátila domů. Těžké boje v závěru 2.světové války, při nichž byla obec osvobozena 17. 4. 1945, připomínají pomníky padlých ruských a českých vojáků. Po roce 1945 se obec vrací již natrvalo do území ČSR. Rány po válečné tragédii se dlouho zacelovaly. Zaměstnanosti v obci velmi pomohlo založení podniku Juta (Konopa, dnes Lanex), který začal výrobu lan a dalších výrobků. V roce 1962 je otevřena nová budova školy pro 500  žáků.

historická fotografie Bolatic

Koncem 60-tých let byla v obci vybudována nová kanalizace, která zatrubnila potok procházející středem obce. V 70-tých letech a  80-tých letech dochází v obci k velkému stavebnímu rozkvětu, je rozšířen podnik Juta, je postavena budova mateřské školy, obchodní dům, koupaliště, nová budova obecního úřadu, pošta atd. Koncem 80-tých let začala rekonstrukce kulturního domu. V 70-letech se vybudovaly i suché retenční hráze, které mají obec chránit před povodněmi. V 80-tých letech se začal budovat v obci vodovod, začátkem 90-tých let pak plynovod, který byl dostavěn v roce 1996. Od roku 1994 se provádí rekonstrukce zámku, od roku 1997 rekonstrukce koupaliště.

V roce 1998 byla opravena hasičárna na Borové a byla opravena komunikace na ul. Sokolovské, byla zahájena telefonizace obce, která byla dokončena v roce 1999.

Vše se podařilo za velkého přispění místních občanů, kteří jsou známi svoji pracovitostí.

 

Název obce Bolatice

Název obce Bolatice je možno odvodit jen úvahou od názvu Boleslav - Bolata - Bolek - Bohatí - Bohatice  a změnou "k" na "l" Bolatice.

České jméno Bolatice pochází z roku 1612, předtím se jmenovala obec Biletice (1592) a  ještě dříve Bolatice (1440).

 Bolatice od pravěku k současnostiBOLATICE OD PRAVĚKU K SOUČASNOSTI

Autor: ŠTĚPÁN, Václav, PhDr. Ph.D.

Kniha byla vydána v roce 2010 obcí Bolatice u příležitosti výročí 765. let od první písemné zmínky o obci Bolatice. Knihu je možné fyzicky zakoupit na pokladně Obecního úřadu v Bolaticích.

PDFBolatice od pravěku k současnosti (textová verze knihy)