Obec Bolatice
Obec Bolatice
Obec Bolatice
Obec Bolatice

GRANTY

PROGRAM NA PODPORU AKTIVIT V OBLASTI SPORTU, VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU A KULTURY pro rok 2024

GRANTY 2024

Obec Bolatice vyhlásila grantový program na  podporu aktivit v oblasti sportu, využití volného času a kultury v obci Bolatice.

 

1. Základní ustanovení

Účelem realizace vyhlášeného programu je realizace projektů na podporu aktivit v oblasti sportu, využití volného času a kultury především dětí a mládeže.

Finanční prostředky poskytnuté v rámci vyhlášeného grantového programu jsou rozpočtovými prostředky obce Bolatice a jejich poskytování, použití a vyúčtování se řídí platnými právními předpisy.

O vyhlášeném grantovém programu na rok 2024 rozhodla Rada obce Bolatice na svém 33. jednání dne 8. 1. 2024 (č. usn. 19/33R/2024). Celková alokace na granty v rozpočtu obce Bolatice pro letošní rok je 80 tis. Kč.

 

2. Zaměření grantového programu

Doporučené aktivity vedoucí podpoře volného času především dětí a mládeže:

 • vzdělávací akce
 • soutěže – krátkodobé i dlouhodobé
 • kurzy, exkurze
 • monitoring životního prostředí
 • spolupráce s dalšími organizacemi, spolky
 • mezinárodní spolupráce
 • divadelní představení, přehlídky a jiné kulturní aktivity

 

3. Oprávněný žadatel

Organizace, která má sídlo v obci Bolatice, působnost organizace je převážně na území obce Bolatice a zabývá se mj. i prací s mládeží.

 

4. Výše poskytnutého grantu

Minimální výše poskytnutého grantu je 5.000,- Kč.
Maximální výše poskytnutého grantu je 20.000,- Kč.

 

5. Finanční spoluúčast žadatele

Minimální finanční spoluúčast žadatele na projektu je ve výši 10% celkových nákladů projektu.

 

6. Neuznatelné náklady

 • občerstvení pro účastníky projektu ve výši nad 30% celkových nákladů projektu
 • cestovní náhrady (mimo zahraničních setkání a max. do výše 20% celkových nákladů projektu)
 • mzdy, odměny (mimo náklady na lektory apod.) 

 

7. Období realizace projektu

Projekty musí být realizovány v období 01-12/2024 a musí být vyúčtovány nejpozději do  31.12.2024.

Vyúčtování projektu musí obsahovat Závěrečnou zprávu projektu obsahující popis realizace projektu, kopie účetních dokladů a  další volitelné přílohy (fotografie, ukázky výstupu, apod.)

 

8. Náležitosti žádosti a termín pro předkládání

Žádosti je možné podávat s dodatečnou rezervou před samotnou realizací záměru, max. však do 30.11.2024. Žádost pak musí obsahovat:

 • originál žádosti na stanoveném formuláři podepsaný statutárním zástupcem žadatele
 • originál rozpočtu projektu na stanoveném formuláři podepsaný statutárním zástupcem žadatele
 • formulář žádosti a rozpočet projektu v elektronické podobě na nosiči CD (nebo osobně na disku flash nebo elektronicky na adresu herudek@bolatice.cz)
 • jiné volitelné přílohy vztahující se k projektu

Žádosti o grant v 1 originálním vyhotovení lze předkládat od data vyhlášení programu v zalepené obálce s označením „GRANT 2024“ průběžně do úplného vyčerpání finančních prostředků na granty na adresu:

Obecní úřad Bolatice
Hlučínská 3
74723 Bolatice.

Formuláře žádosti a rozpočtu jsou k dispozici v  elektronické podobě na stránkách obce Bolatice obecni-urad/granty/.

 

9. Rozhodnutí o schválení grantu

Informace o schválení nebo neschválení podpory grantové žádosti bude žadateli sdělena do 30 dnů od podání žádosti, vždy po následujících jednání Rady obce.

 


Mgr. Herbert Pavera
starosta obce Bolatice

 

KE STAŽENÍ: