Obec Bolatice
Obec Bolatice
Obec Bolatice
Obec Bolatice

Ochrana osobních údajů

Obec Bolatice, se sídlem Hlučínská 95/3, 74723 Bolatice, IČ 00299847, jakožto správce osobních údajů (dále jen „správce“ nebo „obec“) ve smyslu ustanovení čl. čl. 4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 a 14 obecného nařízení zpřístupňuje informace o základních aspektech zpracování osobních údajů, která probíhají v rámci činnosti Obecního úřadu obce Bolatice, jakož i o právech fyzických osob, jejichž osobní údaje jsou obcí zpracovávány (dále jen „subjekt údajů“) a způsobech jejich uplatnění.

1.    Proč zpracováváme osobní údaje?

V rámci činnosti obce dochází ke zpracování osobních údajů pro mnoho rozličných účelů vycházejících z jím vykonávané působnosti územního samosprávného celku. Účely zpracování, tj. důvody, za kterými jsou osobní údaje obcí shromažďovány a zpracovávány, jsou popsány v přehledu agend vykonávaných obecním úřadem, v jejichž rámci je prováděno zpracování osobních údajů (dále jen „přehled prováděných zpracování“), který je uveden níže jako příloha.

2.    Co nás ke zpracování osobních údajů opravňuje?

Osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat pouze v případě existence jednoho z těchto právních důvodů zpracování:

 • plnění právní povinnosti, která se na městský obvod jakožto správce osobních údajů vztahuje,
 • plnění smlouvy, kdy zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění smluvního vztahu nebo jeho samotné uzavření,
 • ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,
 • splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je městský obvod jakožto správce pověřen,
 • zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany,
 • souhlas subjektu údajů.

Pokud je zpracování osobních údajů pro některé účely založeno na souhlasu subjektu údajů a tento souhlas byl udělen, je subjekt údajů oprávněn tento souhlas kdykoliv odvolat, a to bez uvedení důvodu. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založeného na tomto souhlasu a provedeného před jeho odvoláním. Odvoláním souhlasu vzniká správci povinnost dotčené osobní údaje již nadále nezpracovávat. Subjekt údajů může souhlas odvolat písemným sdělením doručeným správci na kontaktní údaje uvedené v bodě 8 této informace.

3.    Komu jsou zpracovávané osobní údaje předávány a proč?

K předávání osobních údajů mezi správcem a zpracovateli, tj. osobami provádějícími zpracování osobních údajů pro správce, dochází výhradně na základě zákona při výkonu veřejné správy, nebo na základě smluvního vztahu. Osobní údaje lze předávat pouze ve stanoveném rozsahu.

Osobní údaje jsou předávány do třetích zemí a mezinárodním organizacím mimo EU ve všech případech, kdy tak stanoví mezinárodní smlouva nebo právní předpis vydaný k jejímu provedení (viz agenda matriky a agenda přestupková). V ostatních vykonávaných agendách správce systematicky osobní údaje do třetích zemí a mezinárodním organizacím mimo EU neposkytuje.

4.    V jakém rozsahu jsou osobní údaje zpracovávány?

Obec shromažďuje a zpracovává pouze ty osobní údaje, které jsou ve vztahu ke stanovenému účelu zpracování relevantní a přiměřené a pouze v rozsahu, který je nezbytný pro naplnění tohoto účelu.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů u jednotlivých vykonávaných agend je vymezen v přehledu prováděných zpracování, který je uveden níže pod bodem B.

5.    Jak dlouho jsou zpracovávané osobní údaje městským obvodem uchovávány?

V souladu se základními zásadami ochrany osobních údajů, které jsou definovány nařízením GDPR, jsou zpracovávané osobní údaje uchovávány po dobu nezbytnou pro naplnění stanovených účelů zpracování.

Po naplnění účelu zpracování jsou osobní údaje jakožto součást dokumentace dále uloženy pro archivační účely po dobu běhu skartačních lhůt stanovených příslušnými právními předpisy a spisovým a skartačním řádem úřadu městského obvodu.

Doba uložení osobních údajů v souvislosti s jednotlivými vykonávanými agendami je uvedena v přehledu prováděných zpracování, který je uveden níže.

6.    Jaká jsou práva subjektů údajů v souvislosti s jejich zpracováním?

Subjekt údajů má kromě obecného práva na informace o zpracování následující práva se zpracováním jeho osobních údajů související:

 • Právo na opravu či doplnění nepřesných nebo neúplných osobních údajů, které se jej týkají.
 • Právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů, aneb „právo být zapomenut“. Toto právo představuje povinnost správce zlikvidovat osobní údaje subjektu údajů, pokud je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:
 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
 • subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
 • subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti,
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti (na internetu) na základě souhlasu dítěte.

Právo na výmaz však není absolutní právo a nařízení GDPR upravuje řadu okolností, za kterých k výmazu i přes výše uvedené skutečnosti nedojde.

Právo na výmaz se neuplatní v případech, je-li zpracování nezbytné:

 • pro výkon práva na svobodu projevu a informace,
 • pro splnění právní povinnosti, nebo pro splnění úkolů prováděných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci,
 • z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví,
 • pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely,
 • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

V případě uplatnění práva na výmaz osobních údajů bude subjekt údajů vždy informován, zda k výmazu došlo a v případě že ne, z jakého důvodu.

Právo na přístup k osobním údajům.

Právem na přístup se rozumí oprávnění subjektu údajů získat na základě žádosti od správce informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou jeho osobní údaje zpracovávány a pokud jsou zpracovávány, má subjekt údajů právo tyto osobní údaje získat a zároveň má právo získat informace o:

 • účelech prováděného zpracování,
 • kategoriích dotčených osobních údajů,
 • příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,
 • existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, jakož i práva omezit zpracování osobních údajů a práva vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
 • právu podat stížnost u dozorového úřadu (tj. Úřadu pro ochranu osobních údajů),
 • zdroji osobních údajů, pokud tyto nejsou získány od subjektu údajů,
 • skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Právo na přenositelnost osobních údajů.

Podstatou tohoto práva je možnost za určitých podmínek získat osobní údaje, které se subjektu údajů týkají a jež byly správci poskytnuty, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požadovat předání těchto údajů jinému správci.

Podmínky aplikace tohoto práva jsou následující:

 • musí jít o zpracování založené na souhlasu subjektu údajů či zpracování prováděné za účelem plnění smlouvy, a současně
 • zpracování musí být prováděno automatizovaně.

V rámci činnosti městského obvodu neprobíhá zpracování, které by uplatnění tohoto práva umožňovalo.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů u správce osobních údajů z důvodů týkajících se konkrétní situace subjektu údajů. Vznést námitku je možné proti zpracování osobních údajů, které probíhá na základě následujících právních důvodů:

 • zpracování je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen,
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany.

Správce v případě vznesené námitky osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů. Výjimkou, na základě které lze osobní údaje nadále zpracovávat, je pak zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

Právo požadovat omezení zpracování osobních údajů. Omezení zpracování představuje situaci, kdy jsou uložené osobní údaje označeny za účelem omezení jejich zpracování v budoucnu. Údaje, u kterých bylo přistoupeno k omezení zpracování, může správce zpracovávat, s výjimkou jejich uložení, pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu. Právo na omezení zpracování lze uplatnit v následujících případech:

 • pokud subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
 • subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, a to po dobu,  dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad subjektem údajů uvedenými oprávněnými důvody.
 • zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
 • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • Právo kdykoliv odvolat souhlas, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu subjektu údajů.
 • Právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v případech, kdy došlo k porušení zabezpečení a je pravděpodobné, že takový případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob.
 • Právo podat stížnost dozorovému úřadu. V případě porušení zákonných povinností týkajících se ochrany osobních údajů ze strany správce je subjekt údajů oprávněn podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
 • Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném rozhodování. Toto právo zajišťuje, že subjekt údajů nebude předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotýkalo, s výjimkami uvedenými v čl. 22 odst. 2 nařízení GDPR. Městský obvod při své činnosti nevyužívá zpracování osobních údajů založené na automatizovaném rozhodování či profilování.

7.    Jakým způsobem mohou být výše uvedená práva uplatněna?

Výše uvedená práva lze uplatnit prostřednictvím žádosti podané městskému obvodu:

 • datovou schránkou,
 • e-mailem opatřeným uznávaným elektronickým podpisem,
 • v listinné podobě,
 • osobně na Obecním úřadě Bolatice, kdy za účelem prověření identity může být subjekt údajů požádán o předložení dokladu totožnosti.  

Prověření totožnosti subjektu údajů je vyžadováno za účelem zabezpečení vyloučení zneužití jeho práv jinými osobami.

V případě uplatnění práv dle předchozího bodu této informace bude subjekt údajů o vyřízení své žádosti vyrozuměn a bude mu poskytnuta informace o přijatých opatřeních, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti správcem.

Lhůta jednoho měsíce od obdržení žádosti, která je k jejímu vyřízení stanovena, může být v případě potřeby s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužena až o další dva měsíce. O prodloužení lhůty a důvodech pro takové prodloužení bude subjekt údajů informován ve lhůtě do jednoho měsíce od podání žádosti.

V případě nevyhovění žádosti bude subjekt údajů o takové skutečnosti informován bez zbytečného odkladu po obdržení žádosti správcem, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti, a to včetně důvodů nepřijetí opatření. V takovém případě máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu a žádat o soudní ochranu.

Veškeré žádosti k uplatnění práv dle předchozího bodu této informace jsou vyřizovány bezplatně.

8.    Jak nás kontaktovat?

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:

Subjekt údajů je oprávněn obracet se na pověřence ve všech záležitostech spojených se zpracováním svých osobních údajů, včetně výkonu práv dle bodu 6 této informace.

 

Kontakt na správce osobních údajů:

 • Obec Bolatice, Hlučínská 95/3, 74723 Bolatice
 • ID datové schránky: idsb5g3
 • e-mail: bolatice@bolatice.cz

 

Příloha: Přehled prováděných zpracování (PDF)