Obec Bolatice
Obec Bolatice
Obec Bolatice
Obec Bolatice

Orgány obce

Znak obce BolaticeZastupitelstvo obce Bolatice

Nejvyšším orgánem každé obce je obecní zastupitelstvo. Zastupitelé jsou voleni přímo občany obce v komunálních volbách, které se konají jednou za čtyři roky. Je orgánem kolektivním, každý zastupitel má jeden hlas a rozhoduje většinovým způsobem. 

Jedná se o nejvyšší volený orgán obce. Zákon o obcích specifikuje věci, o kterých přísluší zastupitelstvu rozhodovat - zjednodušeně jsou to nejdůležitější záležitosti (schvalování rozpočtu obce, prodej nemovitostí apod.). 

Zastupitelstvo obce Bolatice má zastupitelstvo 17 členů a k přijetí rozhodnutí je tedy zapotřebí minimálně 9 hlasů. Zastupitelstvo se schází zpravidla jednou za dva až tři měsíce, dle potřeby někdy i častěji, a jeho jednání jsou veřejná.

 

Rada obce Bolatice

Rada obce je taktéž kolektivním orgánem, je však volena nikoli přímo občany obce, ale zastupitelstvem z členů zastupitelstva. I obecní radě zákon svěřuje konkrétní okruh záležitostí. Členem rady je vždy starosta a místostarosta. Rada obce Bolatice má 5 členů, vedle starosty a místostarosty tedy ještě 3 radní. Rada se schází nepravidelně jeden až dvakrát za měsíc na neveřejných zasedáních a řeší nejrůznější operativní agendu související s chodem obce. 

 

Starosta a místostarosta obce Bolatice

Starosta je volen zastupitelstvem a zastupuje obec navenek. Starostu zastupuje místostarosta, který je taktéž volen a odvoláván zastupitelstvem obce.

 

Komise a výbory

Komise je kolektivní orgán, rozhoduje většinovým způsobem a je odpovědná Radě obce, která může rozhodnout o odvolání a jmenování jejích členů. V případě obce Bolatice působí tyto komise:

  • Komise sociální, zdravotní a pro rodinu
  • Komise pro občanské záležitosti
  • Komise přestupková
  • Komise stavební, pro územní plánování a životní prostředí
  • Komise pro obřady a jiné významné akce v obci
  • Komise pro bezpečnost a krizové řízení
  • Komise pro strategické řízení a investice

 

Taktéž zastupitelstvo může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány - výbory. Ze zákona povinně vždy zřizuje výbor finanční a výbor kontrolní. V obci Bolatice působí tyto výbory: