Obec Bolatice
Obec Bolatice
Obec Bolatice
Obec Bolatice

Akční plán pro ovzduší

Obec Bolatice se věnuje ochraně ovzduší dlouhodobě a již realizovala řadu opatření, z nichž je vhodné zmínit zejména podporu výměny zastaralých kotlů v domácnostech v rámci „kotlíkových dotací“. Přesto se díky projektu podařilo navrhnout akční plán, který se zaměřuje na další priority přinášející zlepšení kvality ovzduší v co nejkratším čase.

Klíčovou částí bylo detailní měření kvality ovzduší prostřednictvím měřicího vozu VŠB-TUO, které v Bolaticích proběhlo v několika etapách na různých lokalitách obce v zimním i letním období od dubna 2022 do dubna 2023. To mimo jiné umožnilo vytipovat trend a základní statistické parametry průběhu koncentrací hlavních škodlivin v průběhu roku. Díky tomu, že následně proběhla i analýza odebraných vzorků, také rámcově stanovit i původ škodlivin. Z výsledků plyne, že v případě polétavého prachu byly naměřené hodnoty poměrně vysoké a průměrně dosahovaly v jednotlivých lokalitách 50-100 % ročního imisního limitu pro tuto škodlivinu. Nejvíce zasažena je jihozápadní část obce. Dále je potřeba vzít v úvahu, že zimní období 2022-3 nepatřilo mezi roky s horšími podmínkami rozptylu, tedy nižší teplotou s častějšími inverzemi. V případě plynných škodlivin byly zjištěny relativně nízké hodnoty oxidů dusíku, které nezpůsobovaly překročení limitu ani vznik fotochemického smogu.  Nejhorší situace je v případě benzo(a)pyrenu, jehož koncentrace významně překračovaly povolený limit, s nejvyššími hodnotami v lokalitě základní školy. Benzo(a)pyren indikuje znečištění ze spalování uhlí v domácích topeništích, ať už přímo v Bolaticích nebo jejím bezprostředním okolí (přenos z Polska).

Akční plán pro ovzduší reaguje na hlavní identifikované problémy. Jednotlivá opatření, kterých jsou desítky, tedy jsou zaměřena především na další podporu ekologického vytápění v domácnostech, zachytávání škodlivin v ovzduší prostřednictvím rozšiřování zeleně na území obce a snížení vlivů společnosti Lanex s provozem v blízkosti centra obce. Podporován je rozvoj obnovitelných zdrojů energie, komunitní energetika, tedy možnost sdílení výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Součástí plánu jsou aktivity ke snížení spotřeby energie, zejména zateplení zbývajících veřejných budov, včetně zvýšení účinnosti vytápění.

Přestože hodnoty oxidů dusíku nepřekračují limity, doprava se na znečištění ovzduší stále významně podílí. Opatření proti škodlivinám z dopravy obsahují zlepšení podmínek pěší a cyklistické dopravy, úprava parkovací politiky a také osvěta vedoucí ke snížení používání automobilů, např. dopravy dětí na školní vyučování.

Řešit je potřeba i zachytávání škodlivin, ať už prostřednictvím výsadby a zkvalitňování zeleně, tak i pravidelným čištění komunikací, aby nedocházelo k druhotnému znečišťování usazeným prachem. Vzhledem k charakteru části znečištění (lokální topeniště, doprava) je potřeba dále rozvíjet environmentální osvětu, protože část znečištění lze eliminovat změnou chování či životního stylu obyvatel. Bolatice patří mezi vedoucí subjekty Zdravých měst ČR, takže v této fázi jde zejména o prohloubení stávajících aktivit. Navržená opatření může obec jen částečně financovat ze svého rozpočtu, proto je součástí plánu také přehled dalších finančních zdrojů z ČR a EU.        

 

Bolatice - Akční plán pro ovzduší

Typ: PDF dokument, Velikost: 731.78 kB

Další informace: