Obec Bolatice
Obec Bolatice
Obec Bolatice
Obec Bolatice

Místní akční skupina

MAS Hlučínsko o. s.

Základním článkem programu LEADER je místní partnerství – místní akční skupiny (Local Action Groups), organizace složené ze zástupců veřejné správy, podnikatelů, neziskových organizací, veřejnosti. V České republice mohou mít MAS formu občanských sdružení nebo obecně prospěšně společností.

Sdružení Místní akční skupina Hlučínsko o. s. vzniklo 27. listopadu 2006, a to registrací Ministerstvem vnitra České republiky.

Příprava vzniku MAS probíhala v průběhu celého roku 2006. Začátkem prosince 2006  svolal přípravný výbor 1. zasedání členské schůze MAS, na kterém byl zvolen sedmičlenný programový výbor. A právě tento programový výbor je nejen výkonným orgánem sdružení MAS a garantem rozvojové strategie pro region, ale také zpracovává záměr MAS, zajišťuje vypracování návrhů ročních a dlouhodobých činností sdružení, zabezpečuje jejich realizaci, atd.

Sdružení je právnickou osobou založenou na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

Sdružení je dobrovolnou a nepolitickou organizací.

Předmětem činnosti Místní akční skupiny Hlučínsko je:

  • vytvářet a aktualizovat rozvojovou strategii pro region a uskutečňovat opatření navržená ve strategii
  • na principu vytváření partnerství mezi všemi složkami veřejného života podporovat a napomáhat zlepšení životního prostředí, sociálního a  hospodářského rozvoje v regionu a dále realizovat projekty dle rozvojové strategie pro region
  • poskytovat informační servis o podmínkách podnikatelského prostředí v rámci Evropské unie, vnitřního jednotného trhu, společné zemědělské politiky a přeshraniční spolupráce
  • poskytovat informační servis o programech podpory rozvoje venkovského prostoru (dotačních titulech)
  • podporovat vytváření nových pracovních míst v regionu
  • hájit zájmy členů sdružení
  • plnit všechny funkce a povinnosti místní akční skupiny podle vyhlášených programů LEADER+, LEADER ČR, popřípadě dalších programů, které uplatňují metodu Leader, zejména pak provádět informační a  osvětovou činnost pro žadatele a veřejnost, distribuci formulářů, metodických pokynů (vyhlášení výzvy k podávání žádostí, příjem žádostí, administrativní kontrola žádostí a příloh, bodování projektů podle výběrových kritérií, kontrola realizace projektů), sběr informací pro monitoring a hodnocení, vedení složek projektů a uchovávání dokladů o  administrativní činnosti, příprava a zpracování strategie Leader na následující období.

MAS Hlučínsko, o.s., má své STANOVY a také zpracovaný STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MAS HLUČÍNSKO.

Program LEADER ČR

Program LEADER ČR by měl podporovat realizaci investičních projektů zapadajících do originálních, integrovaných a kvalitních strategií udržitelného rozvoje. Jeho smyslem je vyzkoušení nových forem zlepšování kvality života ve venkovských oblastech, posilování ekonomického prostředí a zhodnocování přírodního a kulturního dědictví, a tím zlepšování organizačních schopností venkovských mikroregionů.
www.leadercz.cz

Podopatření LEADER+

(podopatření Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství 2.1.4. Rozvoj venkova)

LEADER+ je určeno venkovským oblastem, jeho cílem je podněcovat a podporovat subjekty na místní úrovni k úvahám nad možnostmi jejich území v  dlouhodobější perspektivě.
Záměrem je podporovat realizace originálních strategií udržitelného rozvoje, jejichž cílem je uplatnění nových forem zhodnocení přírodního a kulturního dědictví, zlepšování kvality života, životního prostředí a posílení ekonomického prostředí. Budou podporovány územní strategie, které jsou příkladem kvalitních pilotních projektů spolupráce a mohou následně být realizovány i v  dalších venkovských oblastech.
www.leaderplus.cz

ODKAZY

www.mashlucinsko.cz