Obec Bolatice
Obec Bolatice
Obec Bolatice
Obec Bolatice

Územní plán Bolatic

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BOLATICE - ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO ZMĚNĚ Č.1

Zastupitelstvo obce Bolatice vydalo Změnu č. 1 Územního plánu Bolatice formou opatření obecné povahy svým usnesením č. 17/27Z/2022 ze dne 7. 3. 2022.

Hlavním důvodem pořízení změny bylo zapracování územní studie „Za Větřákem“ do územního plánu, změna využití přestavbové plochy P1, zastavitelné plochy Z47 a textové úpravy jednotlivých plochm s rozdílným způsobem využití. Opatření obecné povahy se týká všech vlastníků pozemků a staveb v katastrálním území Bolatice.

Po vydání změny č. 1 bylo v souladu s požadavky stavebního zákona zpracováno úplné znění
Územního plánu Bolatice. 

 

TEXTOVÁ ČÁST

GRAFICKÁ ČÁST

 

PŘEDCHOZÍ VERZE ÚZEMNÍHO PLÁNU z roku 2015

Pořízení nového Územního plánu Bolatic schválilo Zastupitelstvo obce Bolatice na svém 11. zasedání konaném dne 22. 11. 2011 usnesením č. 24/11. Zadání územního plánu schválilo Zastupitelstvo obce Bolatice na svém 14. zasedání konaném dne 23. 4. 2012 usnesením č. 31/14.

TEXTOVÁ ČÁST

GRAFICKÁ ČÁST