Obec Bolatice
Obec Bolatice
Obec Bolatice
Obec Bolatice

NSZM ČR

icona nszm črNárodní síť Zdravých měst České republiky 
(NSZM ČR)

„Zdravé město, obec, mikroregion, kraj“ je prestižní označení pro municipalitu, která je aktivně zapojena do mezinárodního Projektu Zdravé město (obec, region) pod patronací OSN – WHO. V  rámci jednotlivých států Evropy vznikají národní sítě, které mezi sebou spolupracují.

Ačkoliv Zdravé město, obec, region má organizační zázemí úřadu, není pouhou „úřední aktivitou“. Je zejména projektem komunitním – otevírá prostor pro posilování aktivity a zájmu obyvatel. Zdravá města, obce a  regiony systematicky podporují kvalitu veřejné správy, kvalitu strategického plánování a řízení s ohledem na udržitelný rozvoj a podporu zdraví, aktivně se ptají svých obyvatel na jejich názory.

Řádní členové asociace se zapojují do postupu strategického rozvoje v souladu s požadavky Evropské unie: udržitelným rozvojem a aktivním zapojením veřejnosti do diskusí o současných záměrech i o místní či regionální budoucnosti.

Postup k vizi 'Zdravého města, obce, regionu' samozřejmě není pouze záležitostí vedení municipality, zastupitelstva či úřadu - neobejde se bez každodenní úzké spolupráce s řadou místních odborných i nevládních partnerů (odborných institucí, nevládních organizací, škol, firem) i s nejširší veřejností.

Ve Zdravých městech, obcích a regionech můžeme najít praktickou ukázku, co v praxi znamenají pojmy místní Agenda 21 (podpora udržitelného rozvoje na místní úrovni s aktivním zapojením veřejnosti) i LEHAP (místní akční plán zdraví a životního prostředí) - a zejména celková 'dobrá správa věcí veřejných' (good governance).

V souhrnu lze říci, že Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet město (obec, region) jako kvalitní a příjemné místo pro život na základě dohody s obyvateli. Věří, že občané získají 'zdravý patriotismus', že lidé budou svou komunitu i  krajinu považovat za svůj domov a budou o ně také takto pečovat.

NSZM ČR získala titul Světový projekt EXPO 2000 za svoji metodiku. V roce 2001 obdržela NSZM ČR jako čtrnáctá z  30ti národních sítí v Evropě certifikát kvality OSN-WHO, kterým WHO akredituje národní sítě vůči mezinárodním standardům. V roce 2003 získala NSZM ČR za svoji činnost Cenu ministra životního prostředí ČR.

Další informace naleznete na internetových stránkách www.nszm.cz.

 

KAMPANĚ NSZM ČR

Mezi hlavní mezinárodní kampaně NSZM patří:

Další kampaně NSZM ČR

 

Vstup obce Bolatice do NSZM

Obec Bolatice schválila na 21. zasedání Zastupitelstva obce, konaného 20.  března 2006, vstup obce Bolatice do Národní sítě Zdravých měst.

Oficiálně byla obec Bolatice přijata do NSZM 4. května 2006 na Valné hromadě členů, které se uskutečnilo v Třebíči.

Členstvím v NSZM obec získala řadu nových informací o datačních titulech a fondech Evropské unie. Obec také může spolupracovat s řadou odborných partnerů v České republice i v zahraničí, atd.

V rámci dalších aktivit NSZM se obec zapojila do procesu zkvalitňování veřejné správy (Místní Agenda 21) a do některých celostátních kampaní NSZM ČR.

Obec tedy nebude usilovat „pouze“ o dobrý stav životního prostředí, ale zejména o zdravý životní styl lidí a odpovědnost vůči budoucím generacím.

Vize zdravé obce Bolatice:

  • udržitelná obec
  • obec pro děti
  • zdravý život jako móda, hobby
  • obec jako domov
  • obec informací
  • prosperující obec
  • naši obec stojí za to vidět

 

A proč se obec Bolatice stala členem NSZM ČR?

Národní Síť Zdravých měst a obcí ČR (NSZM ČR) je organizací mezinárodního významu sdružující obce a města ČR, které se rozhodly zkvalitnit život svých občanů, změnit pohled občanů na život v obci a změnit myšlení občanů v souvislosti s rozvojem obce.

Naše obec Bolatice vycítila obrovskou příležitost získáním zkušeností ze členských obcí a měst NSZM ČR, posunout celkový rozvoj obce o další stupínky kupředu a to tak, aby nejenom občané Bolatice, ale i ti z okolí si říkali, že v Bolaticích stojí za to žít!

Od členství v NSZM očekáváme také výrazné oživení kulturně-společenského života pořádáním dalších akcí v rámci NSZM, lepší propojení politické reprezentace a občanů při vzájemných projednáváních rozvoje obce, větší zapojení veřejnosti do řešení problémů v obci, větší odpovědnost občanů za realizaci aktivit rozvoje obce a v neposlední řadě by všechny aktivity měly vést také ke zlepšení mezilidských vztahů.

 

Deklarace „Obec Bolatice – Zdravá obec“

Deklarace je vstupním dokumentem pro aktivity obce v mezinárodním Projektu Zdravé obce, který probíhá pod patronací Organizace spojených národů a její Světové zdravotní organizace (WHO), ve spolupráci s  mnoho dalšími význačnými odbornými partnery.

Zastupitelstvo obce schválilo na svém 5. zasedání ze dne 6. června 2006 Deklaraci „Obec Bolatice - Zdravá obec“. Přijetím Deklarace obec potvrzuje svůj zájem o naplňování zásad a cílů základních dokumentů Evropské unie a OSN, které se zabývají oblastmi udržitelného rozvoje, zdraví a kvality života.

Přijetím Deklarace obec také potvrdila svůj zájem být řádným členem asociace Národní sítě zdravých měst (NSZM). Obec Bolatice pro realizaci Projektu Obec Bolatice – Zdravá obec mj. zajistí nezbytné podmínky a zázemí pro řízení a realizaci projektu, zpracuje Strategický plán rozvoje obce s cílem dlouhodobě udržitelného rozvoje obce a v partnerské spolupráci s občany. Cílem celého projektu i zapojení se do aktivit NSZM není nic jiného než zkvalitnit život občanů v obci, zajistit další rozvoj obce a  zapojit do dění v obci co nejvíce veřejnosti.

 

Další informace a zajímavé odkazy