Obec Bolatice
Obec Bolatice
Obec Bolatice
Obec Bolatice

Svátosti a svátostiny

SVÁTOST SMÍŘENÍ

 • každý všední den: cca 25 min. přede mší svatou
 • neděle: cca 25 min. před každou mší svatou
 • 1. pátek v měsíci: vždy hodinu přede mší svatou

Na požádání je možno svátost smíření nebo duchovní rozhovor domluvit i mimo tyto hodiny.


SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

Uděluje se kdykoliv na požádání. Dlouhodobě nemocní jsou navštěvováni pravidelně každý druhý měsíc, vždy na 1. pátek v měsíci.

Nebojte se požádat o tuto svátost, zvláště pak před nástupem do nemocnice.

V ohrožení života volejte kněze kdykoliv, případně se obraťte na kteroukoliv faru v okolí:

 • Bolatice - 731 625 635 - P. Leslaw Mazurowski
 • Sudice - 733 307 117 - P. Aleš Písařovic 
 • Kravaře - 731 625 813 - P. ThLic. Jan Szkandera
 • Štěpánkovice - 731 625 794 - P. Mariusz Jończyk
 • Bohuslavice - 604 464 578 - P. Vojtěch Janšta
 • Kobeřice - 737 473 478 - P. Marek Pawlica
 • Dolní Benešov - 731 534 093 - P. Pavel Kuchař
 • Pro návštěvu nemocnice v Opavě volejte 553 712 445 nebo 553 712 807. 

POHŘEB

Termín je nutno domluvit osobně nebo telefonicky, zásadně však vždy před jednáním s Pohřební službou. Na termíny domluvené nejprve s Pohřební službou nebude brán ohled! Termín pohřbu se stanovuje individuálně. Formulář k vyřízení pohřbu ke stažení zde.


SVÁTOST KŘTU

O křest dítěte žádají rodiče, pokud možno co nejdříve po narození dítěte. Podmínkou pro křest je záruka katolické výchovy dítěte v rodině, k níž patří křesťanské slavení neděle, svátostné manželství rodičů, základní náboženské vědomosti, posílání dětí do hodin náboženské výchovy. Pro osoby z jiných farností je nutný souhlas jejich faráře ke křtu v našem kostele.

Pro vykonávání úlohy křestního kmotra stanoví Kanonické právo následující podmínky: osoba starší 16 let, po prvním svatém přijímání, biřmovaná, praktikující svou víru (pravidelná účast na nedělních bohoslužbách) a pokud není svobodná, tak musí žít ve svátostném manželství. Termín křtu se stanoví individuálně. Pro křest dospělého je nutná individuální příprava po osobní domluvě s duchovním správcem farnosti.


SVÁTOST MANŽELSTVÍ

Je nutno se ohlásit na Farním úřadě minimálně tři měsíce před zamýšleným termínem svatby a je potřeba absolvovat přípravu k svátosti manželství. Dokumenty nutné k uzavření svátostného manželství: občanský průkaz (nebo jiný konvergentní doklad), rodný list, snubní dokumenty z matriky OÚ Bolatice (osvědčení o způsobilosti k uzavření manželství, dotazník k uzavření sňatku a snubní protokol), protokol o křtu (je-li někdo ze snoubenců pokřtěný v jiné farnosti), jména, příjmení, rodná čísla a adresy svědků. V případě, že oba snoubenci jsou z jiných farností, je nutný písemný souhlas jednoho z jejich farářů ke sňatku v naší farnosti.


POŽEHNÁNÍ PŘEDMĚTŮ NÁBOŽENSKÉ ÚCTY

Kdykoliv na požádání, většinou po bohoslužbách přímo v sakristii.


ADORACE A POBOŽNOSTI

 • 1. čtvrtek v měsíci: po mši svaté vedená adorace za nová kněžská a řeholní povolání
 • 1. pátek v měsíci: hodinu přede mší svatou adorace zakončená Litanií k Srdci Ježíšovu a svátostným požehnáním. Po mši svaté půlhodinová tichá adorace zakončená svátostným požehnáním.
 • 3. pátek v měsíci: po mši svaté vedená pobožnost s modlitbou Korunky k Božímu milosrdenství, po ní pak vedená adorace, ve které děkujeme, chválíme a odprošu-jeme Hospodina
 • každá středa: v 17:00 hod. tichá adorace (nevedená, pouze výstav NSO)
 • každá sobota: vždy půl hodiny před sobotní mší sv. pobožnost k "Panně Marii, Matce ustavičné pomoci" doprovázená zpěvy a litaniemi