Obec Bolatice
Obec Bolatice
Obec Bolatice
Obec Bolatice

Pravidla klubu

 • Čl. 1. Název, forma a sídlo
Název: Klub seniorů Bolatice (dále jen klub)
Forma: Klub je veden pod záštitou obce Bolatice
Sídlo: Obecní úřad Bolatice, ul. Hlučínská č.3, 747 23 Bolatice
 
 • Čl. 2. Charakter klubu
Klub je dobrovolným, nevládním, neziskovým a nepolitickým sdružením fyzických osob, bez ohledu na jejich pohlaví, vzdělání, rasu, národnost, náboženské vyznání a politické přesvědčení, sdružených na základě společného zájmu.
 
 • Čl. 3. Cíl a činnost klubu
Cílem klubu je vyvářet podmínky pro praktickou činnost seniorů obce Bolatice v oblastech:
a) kulturní
b) sociální
c) společenské
d) sportovní a jiné
 
 • Čl. 4. Členství
 1. Členy klubu mohou být fyzické osoby starší 21 let, kteří souhlasí s pravidly a cíli klubu.
 2. Členství vzniká dnem, kdy Rada klubu (viz Čl. 6. č. 3.) rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky, na svém nejbližším zasedání po dni podání přihlášky (viz. Přiloha č.1).
 3. Rada klubu seniorů vede seznamu členů, který je určený pro interní potřeby klubu. Při jeho vedení se musí dodržovat ustanovení OZ (§ 236 a související).
 4. Po schválení na výroční členské schůzi Rada klubu vyhlásí pro každý kalendářní rok výši a splatnost členského příspěvku (čtvrtletní, popř. měsíční). V případě vzniku členství v prvním pololetí hradí člen celoroční příspěvek, v případě vzniku členství v druhém pololetí, hradí člen polovinu ročního příspěvku.
 5. Členství v klubu zaniká vystoupením nebo úmrtím. Po zániku členství musí být tento člen vymazán ze seznamu členů klubu.
 
 • Čl. 5. Práva a povinnosti členů klubu
 1. Právem člena je:
  a) podílet se na činnosti klubu a být o této činnosti na členských schůzích průběžně informován
  b) obracet se na orgány klubu s podněty, návrhy a stížnostmi
  c) volit Radu klubu nebo být do nich volen
  d) na výroční členské schůzi posuzovat a schvalovat výroční zprávu za minulý rok a rozpočet plánu činnosti klubu na aktuální rok
  e) využívat benefitů získaných činností klubu pro jeho členy
  Nikdo nesmí být nucen k účasti v klubu a nikomu nesmí být bráněno z něho vystoupit.
 2. Povinností člena je:
  a) dodržovat pravidla klubu
  b) hájit dobré jméno klubu
  c) sledovat a aktivně se podílet na dění v klubu
  d) respektovat rozhodnutí nadřízených orgánů klubu (Rada klubu, Obecní úřad, Svaz obcí Hlučínska, Krajská rada seniorů)
  e) platit stanovený členský příspěvek
 
 • Čl. 6. Orgány klubu
    1. Členská schůze
 •  je nejvyšším orgánem klubu, svolává ji Rada klubu jednou měsíčně
 •  je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny členů
 •  schvaluje všechna svá usnesení prostou většinou hlasů přítomných
 
    2. Výroční členská schůze
 • je svolána Radou klubu v prvním měsíci roku (jinak může být svolána mimořádná schůze)
 • schvaluje Pravidla klubu a jejich změny
 • volí, příp. odvolává Radu klubu a Revizora klubu (volby připravuje Rada klubu)
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti a o hospodaření klubu za minulý rok
 • určuje koncepci činností klubu na stávající rok
 • schvaluje rozpočet klubu na stávající rok
 • schvaluje zřízení dalších organizačních skupin klubu plně podléhajících pravidlům činnosti
 • schvaluje výši členských příspěvků
 • rozhoduje o zániku klubu
 
    3. Rada klubu
 • je volena členskou schůzi na 2leté funkční období a má lichý počet členů, min. však 5 členů
 • rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů
 • volí ze svých řad předsedu klubu, místopředsedu a hospodáře klubu
 • řídí a organizuje činnost klubu mezi členskými schůzemi
 • rozhoduje o přijetí zájemce za člena klubu
 • jednání Rady se mohou zúčastnit i další, i nepozváni členové klubu
 • V případě důležitých rozhodnutí vyhotoví předsedající zápis podepsaný všemi přítomnými členy Rady
 • svolává výroční členskou schůzi, na které předkládá výroční zprávu o činnosti a hospodaření klubu za minulý rok a předkládá ke schválení činnost a rozpočet klubu na stávající rok
 • svolává členskou schůzi klubu, z jednání zhotoví zápis, který je přístupný všem členům klubu
 
4. Předseda klubu
 • je orgánem spolku, zastupuje klub na veřejnosti a jedná jeho jménem
 • svolává jednání Rady klubu nejméně jedenkrát kvartálně
 • připravuje a přednáší zprávu o činnosti klubu na členské schůzi
 • zodpovídá za vedení seznamu členů klubu a další podpůrné evidence a statistiky
 • umožní všem členům klubu nahlížet do zápisu z členských schůzí a dalších souvisejících materiálů
 • svým podpisem schvaluje účetní doklady klubu
 
 • Čl. 7. Hospodaření Klubu seniorů
V Bolaticích je Podpora činnosti Klubu seniorů prováděna následovně:
Finanční podpora ze strany obce je přiznávaná na základě žádosti Rady klubu o dotaci, obec bezúplatné poskytuje prostory sálu a místnost pro spolkovou činnost.
 1. Klub je neziskovou organizací a hospodaří s prostředky získanými z členských příspěvků, dotací obce, darů, či vlastní aktivitou.
 2. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činností klubu, řádně doložené účetními doklady.
 3. Klub může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou či jinou osobou pro finanční zajištění své činnosti. (dohoda o provedení práce)
 4. Za hospodaření klubu zodpovídá Rada klubu a za finanční prostředky zodpovídá pokladník klubu. Konkrétní pravidla hospodaření jsou uvedena v příloze č. 2
 5. V případě zániku klubu je jeho majetek po provedené likvidaci předán Obci Bolatice.
 
 • Čl. 8. Revizor klubu
 1. Volí ho výroční členská schůze na 2leté funkční období.
 2. Dle potřeby se zúčastní jednání Rady klubu.  
 3. V průběhu roku kontroluje hospodaření a plnění rozpočtu schváleného výroční členskou schůzi.
 4. Z výsledků kontroly hospodaření připravuje revizní zprávu, kterou předkládá pololetně členské schůzi.
 5. Z předem předložené výroční zprávy Radou klubu, připravuje revizní posudek, o kterém informuje výroční členskou schůzi.
 
 • Čl. 9. Závěrečná ustanovení
 1. Pravidla Klubu seniorů byla schválena na členské schůzi dne 27.2.2018  a nabývají účinnost k 27.2.2018.

 

Bolatice dne 27.2.2018
Předseda Klubu seniorů Bolatice v.r.
 
 
Pravidla pro vedení účetnictví Klubu seniorů Bolatice (příloha č.2)
 
V Klubu seniorů jsou vedeny finanční prostředky dvojím způsobem:
 1. Dotace obecního úřadu (účetnictví vede obecní úřad)
  1. Čerpání dotace z obecního úřadu provádí předseda Klubu na základě dodavatelských faktur, popř. jiných daňových dokladů, které jsou doplněny v případě zájezdu a pohoštění seznamem účastníků s datem narození a podpisem. (zájezdu se může účastnit za stejných podmínek jako člen Klubu i občan Bolatic, nečlen Klubu seniorů)
  2. Z dotace obecního úřadu může být částečně hrazena tombola plesu klubu seniorů.
 2. Členské příspěvky a finanční prostředky z činnosti Klubu seniorů (účetnictví vede pověřený člen Klubu seniorů)
  1. Členské příspěvky vybírá pokladník čtvrtletně na členské schůzi a provádí jejich evidenci
  2. Z členských příspěvků je hrazeno občerstvení na členské schůzi Klubu seniorů a jiné drobné výdaje (nádobí, ubrousky, varná konvice, kancelářské potřeby ...)
  3. Organizaci plesu a krmášové zábavy zajišťuje Rada Klubu seniorů, finanční operace z jejich zajištění eviduje pověřený pracovník. (finance za prodej vstupenek, losů, občerstvení, šatna, pořízení tomboly, hudba a jiné….) Jmenný seznam sponzorů eviduje Rada klubu.
  4. Členům klubu jsou při životních jubileích (60,65,70,75,80,85...) předávány dárkové poukazy v hodnotě 300 CZK a květina.
 
Pověřený člen vede pokladní deník – účetní zápisy jsou uspořádány z hlediska časového, prokazují zaúčtování všech předložených a schválených účetních případů v účetním období.
 
Účetní doklad před zápisem do pokladního deníku je přezkoušen z hlediska formální a věcné správnosti, zda splňuje povinné náležitosti účetního dokladu. Ten musí být před zúčtováním schválen podpisem předsedy a členem Rady klubu.
 
Jednotlivé účetní zápisy mají  číselnou řadu, která se obnovuje vždy k 1.1. nového účetního roku.
 
Účetní doklady jsou archivovány pět let od ukončení roku.