Obec Bolatice
Obec Bolatice
Obec Bolatice
Obec Bolatice

Svaz chovatelů holubů

Předseda: Josef Mitrenga

Základní organizace (dále ZO) chovatelů poštovních holubů v Bolaticích byla založena 14. listopadu 1975. Je začleněna do Oblastního výcvikového střediska Opava, které má takovýchto organizací 11. Na založení této organizace měli hlavní zásluhu Pavel Florián, Břetislav Vaňhara, Gerhard Hluchník, Richard Kramář a Rudolf Duda. Při založení měla organizace 12 členů, později se počet členů pohyboval od 15 do 22. Uvážíme-li, že celé Oblastní středisko Opava má 140-160 členů, tvoří naši členové více než jednu desetinu z tohoto počtu. Výbor po založení tvořili: Břetislav Vaňhara (předseda), Pavel Florián (jednatel), Richard Kramář (pokladník) a Jan Vinárek (výcvikový referent). Po odchodu B. Vaňhary se předsedou stal Gerhard Hluchník. V různých funkcích pracovali také Josef Mitrenga, Richard Zajíček. V současné době pracuje výbor ve složení: Gerhard Hluchník (předseda), Pavel Florián (jednatel), Karel Konečný (výcvikový referent) a Richard Kramář (pokladník). Všichni členové organizace nejsou jen z  Bolatic a Borové, ale i z Dol. Benešova, Zábřehu, Štěpánkovic, Kobeřic a  Chuchelné.

Jedni odcházejí, druzí přicházejí, vzhledem k finanční a  časové náročnosti. Vždyť od půli dubna do konce září se koná každou neděli závod. Závodní sezóny se postupně vyvíjely od 12 závodů vesměs tuzemských až po  dnešních 22 závodů starých holubů, plus 6 závodů holoubat daného ročníku. Do  roku 1989 se konaly vesměs závody tuzemské a jenom zřídka závody ve Schwerinu v  tehdejší Německé demokratické republice. Vzhledem k tehdejší situaci jsme mohli dosáhnout delších km pouze na východ, a tak se konaly závody Oravita (Rumunsko), Kyjev, Minsk (SSSR 800 - 900 km), které však nebyly moc dobré, poněvadž se z  různých příčin spousta holubů z těch míst nevracela. Od roku 1989 se uskutečňují pravidelně závody ze západu a to Koblenz, Oldeburg, Aachen (Německo od 750 - 850  km), Brusel (Belgie 950 km), Oostende (Belgie 1075 km). Vzhledem k tomu, že máme všechny tuzemské závody ze západu (Praha, Chomutov, Aš, Cheb, Plzeň), tento směr našim holubům více vyhovuje. Závody holubů probíhají následujícím způsobem. V  sobotu, nebo ve čtvrtek (vzhledem k délce závodu a tím i délce přepravy), se  sejdou chovatelé ve svém středisku a provádějí tzv. nakošování. Každý holub má od mláděte na noze rodový kroužek, který je nesnímatelný. Do tzv. kontrolních listů se zapíše jeho číslo a na kroužek dostane buď závodní plíšek, nebo závodní gumičku (které mají taktéž své číslo a jsou nezaměnitelné) a jsou vsazeni do  koše. Koše s holuby jsou nasunuty do zvláštního přepravního kamionu (který jsme si zakoupili) a svozy ze všech 11 organizací se vydávají do místa startu, kde jsou v určenou hodinu společně vypuštěny.

Chovatelé vlastní tzv.  konstatovací hodiny, jež jsou po odeslání holubů na závod ve stejnou hodinu podle radiočasu spouštěny a zaplombovány. Po příletu holuba mu chovatel sundá závodní plíšek nebo gumičku, vloží je do hodin a otočením kličky provede konstatování tj. vyrazí na pásku, která je uvnitř hodin, čas. Po závodě se opět chovatelé scházejí a probíhá otevírání hodin. Časy příletu se zapíší do  kontrolních listů, které se zašlou výpočtáři. Každý chovatel má změřenou vzdálenost (měří se přes družici) na svůj holubník. Výpočtář ze vzdálenosti a  času příletu spočítá průměrnou rychlost. Podle těchto průměrných rychlostí se  seřazuje výsledková listina, pořadí dolétlých holubů. Tyto rychlosti se odvíjejí hlavně od počasí. Holubi dosahují rychlosti 500 - 1800 m/min. a nerozhoduje vzdálenost. Např. z Prahy (250 km) za silného deště a proti větru, první holubi dosáhnou rychlosti 600 m/min, z Oostende v r. 1989 na vzdálenosti 1 075 km, dosáhl rychlosti 1680 m/min.

Holubi byli vypuštěni v 7,00 hod. a první holub doletěl domů ve 20,40 hod. Z těchto závodů se sestavují výsledky podle propozic, které jsou vydány před závodní sezónou. Započítává se pouze umístění ve 20 % nasazeného stavu. Každý holub, který se v těchto 20 % umístí, získává pro chovatele body. Body se přidělují podle umístění a délky závodu. Chovatel, jemuž jeho holubi nasbírají za sezónu nejvíce bodů, se stává mistrem oblastního střediska. ZO Bolatice v těchto soutěžích patří mezi absolutní špičku Oblastního střediska Opava. Posuďte sami: za 24 let činnosti se chovatelé ZO Bolatice stali jedenáctkrát mistry oblasti. O tento úspěch se podělili chovatelé: Karel Konečný, Pavel Florián, Richard Zajíček, Josef Bečica a Břetislav Vaňhara. I  ostatní chovatelé jako Gerhard Hluchník, Richard Kramář, Rudolf Duda, Josef Mitrenga a Helmut Fojtík se podíleli na dobrých výsledcích ZO, vždyť mezi prvními 20 chovateli oblastního sdružení se rok co rok umísťuje 6 - 8 chovatelů naší základní organizace. Členové naší ZO taktéž reprezentují skoro každý rok Oblastní středisko Opava na celostátních výstavách, a tak se starají o dobré jméno okresu Opava. Do budoucna bychom chtěli tento trend udržet a dobře reprezentovat obec Bolatice i opavský okres.


 

Zpráva ZO CHPH Bolatice za rok 2023

ZO Bolatice měla v roce 2023 10 členů. Závodní sezona začala 28.4. nácvikem Prostějov a pokračovala 18 závody do 29.7. Sezona se skládala z 11 tuzemských závodu, 7 zahraničních a byla ukončená závodem z Bruselu. Vítězem této sezony se stal p. Karel Konečný před Rafalem Ternkou a dvojicí Florián+Tomíček. 

V oblastní soutěži OS Opava se umístil p. Karel Konečný na 7 místě.

Závody holoubat započaly 15.8. nácvikem Prostějov a skončily 17.9. závodem Milevsko. Po dlouhé době se podařilo uskutečnit celý závodní program všem chovatelům. Vítězem soutěže holoubat se stal p.Karel Konečný před Josefem Mitrengou. V měsící srpnu jsme se se svými holuby zůčastnili jejich vypuštěním, oslav Bolatických dožínek. 

V prosinci jsme se svými holuby účastnili oblastní výstavy v Kr. Poli. Na této výstavě byla vybrána holubice p. Konečného pro reprezentaci OS Opava na celostátni výstavě v Lysé nad Labem.

Do další sezony přeji všem pevné zdraví a hodně chovatelských úspěchu.

Za MS chovatelů poštovních holubů: Pavel Florian


 

Zpráva ZO CHPH Bolatice za rok 2022

Sezona 2022 začala pro naši základní organizaci velmi smutně. Dne 24.2.2022 zemřel ve věku nedožitých 70 let dlouholetý chovatel a jeden ze zakládajících členů ZO Bolatice p. Rudolf Duda. 

Závodní sezona začala 23. 4. nácvikem Prostějov a skládala se z 12 tuzemských a 7 zahraničních závodů. Skončila 1. 8.  a vítězem se stal tým Magda a Karel Koneční před polským chovatelem Rafalem Ternkou a dvojicí Florián + Tomíček. Vítězství v Bolatické ZO přineslo velký úspěch týmu M+K Koneční, jelikož se umístili na 3. místě v mistrovství oblastního sdružení Opava.

13.8. začaly závody holoubat ročníku 2022. Tyto však skončily pro většinu chovatelů ZO Bolatice (kvůli velkým ztrátám a nemoci holoubat již po nácvicích). Do konce sezony vydrželi jen p. Ternka a Florián + Tomíček.

V měsíci srpnu jsme se se svými holuby zúčastnili Bolatických dožínek. V říjnu proběhly volby do výboru jak základních organizací tak do výboru oblastního střediska. Předsedou ZO BOLATICE byl zvolen p. Josef Mitrenga a do výboru ZO p. Pavel Florián, Karel Kermes, Rostislav Duda, Martin Veverka. Do výboru oblastního sdružení, ze kterého vzhledem k narůstajícímu věku odstoupil p. Pavel Florián (jež byl členem tohoto výboru 51 let!!!!), byl navržen p. Karel Kermes.

V měsíci prosinci proběhla oblastní výstava v Krásném Poli již se zúčastnili pouze holubi týmu M+K Koneční. Jeden z jejich holubů byl vybrán jako reprezentant OS Opava na celostátní výstavu v Hluku. 

Do další sezony přeji všem chovatelům pevné zdraví vždyť většině je mezi 65 a 75 lety a hodně sportovních úspěchu.

Za MS chovatelů poštovních holubů: Pavel Florian


 

Zpráva místního spolku chovatelů poštovních holubů za rok 2020

MS Bolatice měl v roce 2020 deset členů. Tito se zúčastnili se svými holuby 18 závodů. Vzhledem k situaci, která byla velmi špatná, jsme začali sezonu o 14 dnů později a neustále jsme museli improvizovat, jelikož se nevědělo zda nás pustí do zahraničí. Nakonec vše dobře dopadlo a sezónu jsme byli schopni odlétat v nezkráceném formátu.

Nejúspěšnějším chovatelem se stal p. Rudolf Duda před dvojicí Florián + Tomíček. V oblastním sdružení Opava se R. Duda umístil na celkovém 5. místě.

Jelikož se sezona starých holubů protáhla, uskutečnily se pouze 4 závody holoubat kde byl nejúspěšnějším členem naší organizace pan Josef Mitrenga. 

V srpnu jsme se svými holuby zúčastnili oslav Bolatických dožínek.

Vzhledem k vládním omezením se letos nekonaly žádné výstavy a v této chvíli nevíme jak bude probíhat závodní sezona v roce 2021.

Za MS chovatelů poštovních holubů: Pavel Florian


 

Závodní sezóna místního spolku Bolatice 2017

Místní spolek chovatelů poštovních holubů měl 11 členů. Tito členové se v roce 2017 účastnili v době od 22.4. do 30.7. 19 závodů se svými holuby. Nejlepších výsledku dosáhl p. Rudolf Duda, který zvítězil před p. Rafaelem Ternkou a dvojici Florián + Tomíček.

V době od 19. 8. do 9. 9. jsme se zůčastnili závodů holoubat kde byl opět nejúspěšnější p. Rudolf Duda před Josefem Mitrngou a dvojicí Florián + Tomíček. V měsíci srpnu jsme vypouštěli holuby u příležitosti dožínek v Bolaticích. V prosinci se chovatelé Rudolf Duda a Florián + Tomíček zůčastnili se svými holuby výstavy oblasti Opava, která se konala v Krásnem Poli. Na této výstavě získali holubi těchto chovatelů dvě druhá místa.

Pavel Florián


 

Závodní sezóna místního spolku Bolatice 2016

Závodní sezóna se skládala z 21 závodů.Nejkratší závod Chrudim (cca165 km). Nejdelší Oostende (cca 1075 km). Sezóna trvala od 22.4.do 31.7. Bolatičtí chovatelé se zůčastnili všech těchto závodů se střidavými úspěchy.

Pořadí chovatelů v MS Bolatice:

 1. Florián+Tomíček
 2. Duda Rudolf
 3. Nevřela Josef
 4. Konečný Karel
 5. Mitrenga Josef
 6. Kamrád Josef
 7. Kramář Richard

V době od 20.8.do 17.9. proběhlo 5 závodů holoubat ročníku 2016 s následujícími výsledky:

 1. Duda Rudolf
 2. Florián+Tomíček
 3. Konečný Karel
 4. Mitrenga Josef
 5. Nevřela Josef
 6. Kamrád Josef
 7. Kramář Richard

V měsící prosinci se chovatelé Duda Rudolf, Florián+Tomíček, Konečný Karel a Kramář Richard zůčastnili oblastní výstavy v Krásnem Poli, kde se dva holubi chovatelů Florián+ Tomíček umístili ve svých kategoriích na druhém místě. Taktéž holubice chovatele Kramáře Richarda se umístila na druhém místě a byla vybrána k reprezentaci na celostátní výstavu v Lysé nad Labem.

Nejvíce nás mrzí stav členské základny. Chovatelé stárnou a mladí nemají zájem.

Florián Pavel


 

Závodní sezóna 2015 v ZO CHPH Bolatice 

Závodní sezóna starých holubů 2015 se skládala z 20 závodů(od 2.5. do 1.8.), s vyvrcholením na závodu Oostende (1075 km). Závodní sezóna proběhla bez problému a pro ZO Bolatice vcelku úspěšně. Poslední dobou je těžké se dostat do absolutní špičky, jelikož už je mezi chovateli jiných ZO hodně poloprofesionálu. Přesto všichni závodící chovatelé z Bolatic se umístili do první poloviny 90 chovatelů Oblastního sdružení Opava. Nejlíp se umístil p. Rudolf Duda na 15. místě.

Pořadí ZO Bolatice: 

 1. Duda Rudolf
 2. Nevřela Josef
 3. Florián + Tomíček
 4. Konečný Karel
 5. Mitrenga Josef
 6. Kramář Richard
 7. Kamrád Josef

V době od 23.8. do 19.9. probíhaly závody (5x) holoubat. V těchto závodech byla holoubata chovatelů ZO Bolatice opět úspěšná. P. Rudolf Duda se umístil v Mistrovství OS na 2.místě za profesionálem p. Klemensem. 

Pořadí mistrovství holoubat ZO Bolatice:

 1. Duda Rudolf
 2. Konečný Karel
 3. Mitrenga Josef
 4. Florián + Tomíček
 5. Kramář Richard
 6. Nevřela Josef
 7. Kamrád Josef

Také jsme se zůčastnili Oblastní výstavy v Krásném Poli, kde holub dvojice Florián + Tomíček získal 2. cenu v kategorii Super ESO.

Doufáme, že v závodech starých holubů se naše umístění ještě zlepší a v holoubatech obhájime stávající pozice.

Florián Pavel


 

Závodní sezóna 2014 v ZO CHPH Bolatice            

Závodní sezóna starých holubů 2014 se skládala jako obvykle z 21 závodů (od 26. 4. do 27. 7.), s vyvrcholením na závodu Oostende (1075 km). Závodní sezóna proběhla bez problému a pro ZO Bolatice vcelku ú spěšně. Poslední dobou je těžké se dostat do absolutní špičky, jelikož už je mezi chovateli jiných ZO hodně poloprofesionálu. Přesto všichni závodící chovatelé z Bolatic se umístili do první poloviny 90 chovatelů Oblastního sdružení Opava. Nejlíp se umístil p. Rudolf Duda na 17.místě.                

Pořadí ZO Bolatice:

 1. Duda Rudolf
 2. Konečný Karel
 3. Nevřela Josef
 4. Florián + Tomíček
 5. Mitrenga Josef
 6. Kamrád Josef
 7. Kramář Richard

V době od 17. 8. do 21. 9. probíhaly závody (5x) holoubat. V těchto závodech byla holoubata chovatelů ZO Bolatice velice úspěšná. 5 chovatelú z Bolatic se umístilo do 14 místa v Oblastním sdružení Opava a ZO Bolatice se stala nejúspěšnější ZO v Oblastním sdružení. 

Mimořádného úspěchu dosáhla dvojice chovatelů Florián + Tomíček, která pokořila celé startovní pole a umístila se v mistrovství Oblastního sdružení na 1. místě. Za 40 let trvání ZO Bolatice, je to poprvé, co se to podařilo chovateli z Bolatic. 

Pořadí mistrovství holoubat ZO Bolatice:

 1. Florián + Tomíček
 2. Konečný Karel
 3. Duda Rudolf
 4. Nevřela Josef
 5. Mitrnga Josef
 6. Kramář Richard                

Také jsme se zůčastnili Oblastní výstavy v Krásném Poli, kde holubice p. Kramáře získala 2. cenu v kategorii výkon za 2 roky a holoubata p. Floriána + Tomíčka dvakrát 2 cenu v kategorii standard holoub a standard holubice. 

Doufáme, že v závodech starých holubů se naše umístění ještě zlepší a v holoubatech obhájime stávající pozice.

Florián Pavel


 

Výsledky závodní sezóny 2013 v ZO Bolatice

Závodní sezóna se skládala z 21 závodů:

Chrudim 1-3(150 km), Praha-Dubeč 1-4(240 km),Plzeň 1-2(320 km), Chomutov 1-2(325 km), Gotha (525 km), Cheb(400 km), Aschafenburg (630 km), Koblenz(750 km), Oostende (1070 km),Stará Voda 1-3(390 km),Bad Bendheim(810 km), Helmstedt(550 km),Karlovy Vary(360 km)

1.Vitásek Emil Borová 4515 bodů
2.Konečný Karel Bolatice 4003 body
3.Duda Rudolf Bolatice 3335 bodů
4.Florián+Tomíček Borová 3026 bodů
5.Kamrád Josef Chuchelná 2431 bodů
6.Mitrenga Josef Chuchelná 1871 bodů
7.Nevřela Josef Strahovice 1798bodů
8.Ternka Rafael Krzenovice(PL) 1593 bodů
9.Veverka Martin Bohuslavice 1044 bodů
10.Kramář Richard Bolatice 881 bodů

Závodní sezóna holoubat se skládala z 4 závodů:

Tišnov (128 km), Jihlava (171 km),Poděbrady(200 km), Praha-Dubeč(250 km)

1.Florián+Tomíček Borová 806 bodů
2.Duda Rudolf Bolatice  754 bodů
3.Vitásek Emil Borová  618 bodů
4.Konečný Karel Bolatice  515 bodů
5.Nevřela Josef Strahovice  505 bodů
6.Kamrád Josef Chuchelná 389 bodů
7.Veverka Martin Bohuslavice 361 bodů
8.Ternka Rafael Krzenovice(PL) 352 bodů
9.Kramář Richard Bolatice 52 Bodů
10.Mitrenga Josef Chuchelná 0 bodů

Závod Rakovník zrušen pro velké ztráty mladých holubů.

ZO Bolatice měla 12 členů. P.Gregořica se závodní sezony nezůčastnil.

Chovatelé Vitásek, Kramář, Konečný a Florián + Tomíček se v měsíci prosinci zůčastnili se svými holuby oblastní výstavy, která se konala v Krásnem Poli.


 

Výsledky závodní sezóny 2012 v ZO Bolatice

Závodní sezóna se skládala z 21 závodů:

Chrudim 1-3 (150 km), Praha-Dubeč 1-3 (240 km), Plzeň 1-2 (320 km), Chomutov 1-2 (325 km), Gotha (525 km), Cheb (400 km), Aschafenburg (630 km), Koblenz (750 km), Kratzenburg (750 km), Oostende (1070 km), Stará Voda 1-3(390 km), Helmstedt (550 km), Bochov(360 km)

1.Vitásek Emil Borová 5368 bodů
2.Mitrenga Josef Chuchelná 3780 bodů
3.Duda Rudolf Bolatice 3547 bodů
4.Konečný Karel Bolatice 3475 bodů
5.Zajíček Richard Chuchelná 2755 bodů
6.Florián + Tomíček Borová 2707 bodů
7.Veverka Martin Bohuslavice 1801bodů
8.Nevřela Josef Strahovice 1593 bodů
9.Gregořica Erich Chuchelná 1502 bodů
10.Kamrád Josef Chuchelná 1160 bodů
11.Kramář Richard Bolatice  660 bodů

 

Závodní sezóna holoubat se skládala z 5 závodů:

Brno 1-2 (128 km), Přelouč (171 km), Poděbrady(200 km), Praha-Dubeč (250 km)

1.Florián+Tomíček Borová 1473 bodů
2.Duda Rudolf Bolatice  959 bodů
3.Nevřela Josef Strahovice  923 bodů
4.Konečný Karel Bolatice  796 bodů
5.Mitrenga Josef Chuchelná  391 bodů
6.Kramář Richard Bolatice  284 body

Sezóna proběhla vcelku dobře až na jednu velmi smutnou událost,dne 14 záři nás navždy opustil dlouholetý, úspěšný chovatel p. Richard Zajíček.

Chovatelé Vitásek, Duda a Florián+Tomíček se v měsíci prosinci zůčastnili se svými holuby oblastní výstavy, která se konala v Krásnem Poli.


 

Výsledky závodní sezóny 2011 v ZO Bolatice

Závodní sezóna se skládala z 21 závodů:

Chrudim 1-3(150 km), Praha-Dubeč 1-3(240 km),Plzeň 1-3 (320 km), Chomutov 1-2(325 km), Gotha (525 km), Cheb 1-3(400 km), Aschafenburg 1-2 (630 km), Koblenz(750 km), Brusel (980 km), Oostende (1070 km),Jihlava(185 km)

1. Vitásek Emil Borová 5534 bodů
2. Zajíček Richard Chuchelná 4506 bodů
3. Florián + Tomíček Borová 3540 bodů
4. Duda Rudolf Bolatice 3114 bodů
5. Mitrenga Josef Chuchelná 2689 bodů
6. Konečný Karel Bolatice 2426 bodů
7. Veverka Martin Bohuslavice 2118 bodů
8. Nevřela Josef Strahovice 1701 bodů
9. Kamrád Josef Chuchelná 1114 bodů
10. Kramář Richard Bolatice 912 bodů
11. Ternka Rafael Krzanowice 650 bodů
12. Gregořica Erich Chuchelná 168 bodů

Závodní sezóna holoubat se skládala z 5 závodů:

Brno (128 km), Vel.Meziříčí(155 km), Přelouč (171 km), Poděbrady(200 km), Praha-Dubeč(250 km)

1. Duda Rudolf Bolatice 1525 bodů
2. Vitásek Emil Borová 1442 bodů
3. Zajíček Richard Chuchelná 1403 bodů
4. Gregořica Erich Chuchelná 1314 bodů
5. Florián+Tomíček Borová 1303 bodů
6. Konečný Karel Bolatice 741 bodů
7. Ternka Rafael Krzanowice 703 bodů
8. Mitrenga Josef Chuchelná 689 bodů
9. Nevřela Josef Strahovice 571 bodů
10. Kamrád Josef Chuchelná 484 bodů
11. Kramář Richard Bolatice 204 bodů

Mezi 10 holubů kteří budou OS Opava reprezentovat na Celostátní výstavě v Lysé nad Labem byla vybrána holubice dvojice Florián+Tomíček.


 

Výsledky závodní sezóny 2010 v ZO Bolatice

Chrudim 1-4(150 km), Praha-Dubeč 1-3(240 km),Plzeň (320 km), Chomutov 1-4(325 km), Gotha (525 km), Cheb 1-2(400 km), Aschafenburg 1-2 (630 km), Koblenz(750 km), Brusel (980 km), Oostende (1070 km)

1.Vitásek Emil Borová 4981 bodů
3.Zajíček Richard Chuchelná 4277 bodů
2.Florián + Tomíček Borová 3836 bodů
4.Konečný Karel Bolatice 2792 bodů
5.Mitrenga Josef Chuchelná 2560 bodů
6.Ternka Rafael Krzenovice PL 2356 bodů
7.Veverka Martin Bohuslavice 2089 bodů
8.Nevřela Josef Strahovice 1631 bodů
9.Duda Rudolf Bolatice 1567 Bodů
10.Kamrád Josef Chuchelná  775 bodů
11.Kramář Richard Bolatice  576 bodů

Závodní sezóna holoubat se skládala z 5 závodů:

Uskutečnily se pouze 3 vzhledem k obrovským ztrátám. Nevrátilo se více jak 50% holubů.                           

V.Mýto (130 km), Chrudim(150 km),  Poděbrady (200 km)

1.Duda Rudolf Bolatice  350 bodů
2.Florián + Tomíček Borová  270 bodů
3.Gregořica Erich Chuchelná  270 bodů
4.Vitásek Emil Borová  258 bodů
5.Zajíček Richard Chuchelná  240 bodů
6.Nevřela Josef Strahovice   114 bodů
7.Kamrád Josef Chuchelná    70 bodů
8.Kramář Richard Bolatice    50 bodů
9.Konečný Karel Bolatice    34 bodů
10.Mitrenga Josef Chuchelná    34 bodů

 

Výsledky závodní sezóny 2009 v ZO Bolatice

Závodní sezóna se skládala z 21 závodů:      

Pardubice 1-3(150 km), Horní Počernice 1-3(240 km),Louny (320 km), Chomutov 1-4(325 km), Bochov (360 km), Cheb 1-3(400 km), Aschafenburg (630 km), Holdorf(810 km), Hanover(624 km), Maastricht (980 km), Oostende (1070 km)

1.Vitásek Emil Borová 5147 bodů
2.Florián + Tomíček Borová 4324 bodů
3.Zajíček Richard Chuchelná 4188 bodů
4.Duda Rudolf Bolatice 3106 bodů
5.Mitrenga Josef Chuchelná 2705bodů
6.Konečný Karel Bolatice 2100 bodů
7.Nevřela Josef Strahovice 1701bodů

Závodní sezóna holoubat se skládala z 5  závodů:

V.Mýto (130 km), Chrudim(150 km), Přelouč(165 km), Poděbrady (200 km), Praha-Dubeč(240 km)

1.Florián + Tomíček Borová 1589 bodů
2.Duda Rudolf Bolatice 1359 bodů
3.Vitásek Emil Borová 1126bodů
4.Zajíček Richard Chuchelná 1088bodů
5.Nevřela Josef Strahovice 971bodů
6.Konečný Karel Bolatice 762 bodů
7.Veverka Martin Bohuslavice 459 bodů

 

Výsledky závodní sezóny 2008 v ZO Bolatice

Závodní sezóna se skládala z 21  závodů:

Pardubice 1-3(150 km), Horní Počernice 1-3(240 km),Louny (320 km), Chomutov 1-2(325 km), Plzeň 1-2 (325 km), Cheb 1-3(400 km), Aschafenburg (630 km), Emden(810 km), Hanover(624 km), Harlingen (980 km), Oostende (1070 km),Rosice(150 km)

1.Florián + Tomíček Borová 5094 bodů
2.Vitásek Emil Borová 4962 bodů
3.Ternka Rafael Krzyzanovice(PL) 4956 bodů
4.Mitrenga Josef Chuchelná 4492 bodů
5.Zajíček Richard Chuchelná 4360 bodů
6.Duda Rudolf Bolatice 3215 bodů
7.Konečný Karel Bolatice 2607 bodů

Závodní sezóna holoubat se skládala z  5 závodů:

Brno  (125 km), Jihlava(150 km), Kutná Hora(165 km), Poděbrady (200 km), Horní Počernice(240 km)

1.Vitásek Emil Borová 1453 bodů
2.Florián + Tomíček Borová 1151 bodů
5.Zajíček Richard Chuchelná 1086 bodů
4.Duda Rudolf Bolatice 939 bodů
5.Mitrenga Josef Chuchelná 529 bodů
6.Konečný Karel Bolatice 498 bodů
7.Nevřela Josef Strahovice 484 bodů

 

Výsledky závodní sezóny 2007 v ZO Bolatice

Závodní sezóna se skládala z 21  závodů:

Pardubice 1-3(150 km), Horní Počernice 1-3(240 km),Louny (320 km), Chomutov 1-2(325 km), Plzeň 1-2 (325 km), Cheb 1-3(400 km), Aschafenburg (630 km), Koblenz(750 km), Oldenburg(820 km), Brusel (980 km), Oostende (1070 km)

1.Mitrenga Josef Chuchelná 5570 bodů
2.Zajíček Richard Chuchelná 4187 bodů
3.Vitásek Emil Borová 3955 bodů
4.Florián+Tomíček Borová 3712 bodů
5.Duda Rudolf Bolatice 3676 bodů

Závodní sezóna holoubat se skládala z 6  závodů:

Brno 1-2  (125 km), Jihlava(150 km), Kutná Hora(165 km), Poděbrady (200 km), Horní Počernice(240 km)

1.Florián +Tomíček Borová 1617 bodů
2.Duda Rudolf Bolatice 1561 bodů
3.Vitásek Emil Borová 1541 bodů
4.Mitrenga Josef Chuchelná 1535 bodů
5.Zajíček Richard Chuchelná 1307 bodů

 

Výsledky závodní sezóny 2006 v ZO Bolatice

Závodní sezóna se skládala z 21  závodů:

Horní Počernice 1-4 (230 km), Pardubice 1-3 (160 km), Plzeň (330 km), Jeneč (260 km), Chomutov 1-3 (330 km), Cheb 1-3 (415 km), Aschafenburg (620 km), Gotha (520 km), Koblenz (750 km), Olldenburg (760 km), Harlingen (930 km), Oostende (1070 km)

Pořadí:

1. Pavel Florián+Matěj Tomíček Borová 4221 bodů
2. Josef Mitrenga Chuchelná 4164 bodů
3. Rudolf Duda Bolatice 3343 bodů
4. Helmut Fojtík Bolatice 2521 bodů
5. Karel Konečný Bolatice 2472 bodů

Závodní sezóna holoubat se skládala z 5  závodů:

Vysoké Mýto 1+2, Chrudim, Poděbrady, Praha

Sezóna holoubat byla velice náročná. Celou sezónu absolvovali pouze chovatelé Duda Rudolf a Florián + Tomíček. Ostatní chovatelé ztratili až 70% holubů

V této náročné sezóně se maximálně dařilo p. Dudovi který se umístil v oblastní soutěži na 2.místě za suverénem této soutěže p.  Karlem Klemensem (ZO Kravaře).

Dne 3.11.2007 se konala v sále kulturního domu Bolatice výstava pásma SEVER, kterou porádala ZO Bolatice.

Na výstavě byli vystaveni nejúspěšnější holubi z 11 společných závodů pásma Sever, které sdružuje chovatelé z OS:Opava,Beskyd,Hlučín,Karviná-Ostrava,Třinec a  Valašsko.


 

Výsledky závodní sezóny 2005 v ZO Bolatice

Závodní sezóna se skládala z 23  závodů:
Horní Počernice 1-4 (230 km), Pardubice 1-3 (160 km), Plzeň (330 km), Louny (320 km), Chomutov 1-3 (330 km), Cheb 1-3 (415 km), Aschafenburg (620 km), Gotha (520 km), Kassel (620 km), Frankfurt (660 km), Koblenz (750 km), Oldenburg (760 km), Brusel (990 km), Oostende (1070 km)

Pořadí:

1. Josef Mitrenga Chuchelná 5090 bodů
2. Pavel Florián Borová 4149 bodů
3. Rudolf Duda Bolatice 3654 bodů
4. Helmut Fojtík Bolatice 3131 bodů
5. Karel Konečný Bolatice 2727 bodů

Závodní sezóna holoubat se skládala z 5  závodů:

Vysoké Mýto 1+2, Chrudim, Poděbrady, Praha

Pořadí:

1. Pavel Florián Borová 1366 bodů
2. Rudolf Duda  Bolatice 941 bodů
3. Josef Mitrenga Chuchelná 789 bodů