Obec Bolatice
Obec Bolatice
Obec Bolatice
Obec Bolatice

Program obnovy vesnice

Spolek pro obnovu vesnice

Spolek pro obnovu vesnice byl založen 12. listopadu 1997 několika nadšenci, od roku 1997 do roku 2007 působil s 25 členy z řad členů obecního zastupitelstva, zaměstnanců OÚ Bolatice, občanů Bolatic a místních podnikatelů.

Přihlášku do Programu obnovy vesnice (dále jen POV) podal spolek 11.12.1997, tato byla registrována na Okresním úřadu v Opavě pod číslem jednacím 36 dne 15.12.1997. Spolek pro obnovu vesnice na svých prvních dvou zasedáních připravil seznam akcí, který zařadil do POV, který v průběhu dalších let doplňoval. Značná část uvedených projektů již byla v předchozích letech realizována, na některé z těchto bodů jsou již zpracovány studie, popř. projekční dokumentace.

Předmět Programu obnovy vesnice

 • 2.1.     Osvětové, kulturní a společenské akce
  • 2.1.1    Vydávání periodika zaměřeného na obnovu vesnice
  • 2.1.2    Vydávání místního zpravodaje, grafická úprava
  • 2.1.3    Zpracování historie obce - vydání almanachu
  • 2.1.4    Vybudování síně tradic v zámku (podkroví)
  • 2.1.5    Pořádání tradičních kulturních akcí v obci (např. Na naší dědině máj je vysoký, vánoční koncerty, ....)                                    
 • 2. 2.    Akce k rozvoji hospodářství obce
  • 2.2.1    Vybudování hostinských pokojů v nadstavbě (střeše) budovy koupaliště, dobudování sportoviště v areálu koupaliště, oprava koupaliště
  • 2.2.2    Přestavba budovy OÚ na obchodní centrum
  • 2.2.3    Výstavba "tržnice" na autobusovém nádraží
 • 2. 3.    Akce k zachování, obnově a udržování venkovské zástavby
  • 2.3.1    Rekonstrukce zámku
  • 2.3.2    Nadstavba obecních budov s rovnými střechami a vybudování bytů (hasičárny, kult. dům, zdrav. středisko, bytový dům, autobusová čekárna, ...)
  • 2.3.3    Návrh řešení rekonstrukce rodinných domů, včetně fasád, přístaveb
  • 2.3.4    Návrh řešení oplocení rodinných domků - jsou připraveny studie
  • 2.3.5    Provedení nové střechy obchodního centra, budovy OÚ (změna rovné střechy na sedlovou)
  • 2.3.6    Oprava obecních bytů a domů
 • 2.4.     Akce k úpravě veřejných prostranství, zkvalitnění občanské vybavenosti a technické infrastruktury obcí
  • 2.4.1    Rekonstrukce kostelních schodů
  • 2.4.2    Úprava centra obce - výsadba zeleně, osvětlení
  • 2.4.3    Úprava zámeckého parku
  • 2.4.4    Úprava hřbitovů, dosázení zeleně, osvětlení
  • 2.4.5    Úprava cest a chodníků s doplněním zeleně a zpomalovacích pruhů na místních komunikacích, zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů
  • 2.4.6    Dokončení dopravního  značení a značení ulic
  • 2.4.7    Zhotovení a umístění v obci orientačních tabulí obce s označením významných objektů a podnikatelů v obci
  • 2.4.8    Výstavba čističek odpadních vod
  • 2.4.9    Vybudování sběrny pro třídění domovního odpadu, zakoupení kontejnerů pro třídění domovního odpadu
  • 2.4.10  Rekultivace skládky, výstavba sportovního areálu na Borové a staré skládky na Borové
  • 2.4.11  Výstavba kanalizace (Borová)
  • 2.4.12  Vybudování parkoviště u zdravotního střediska a úprava zeleně u střediska
  • 2.4.13  Výstavba nové tělocvičny v ZŠ
  • 2.4.14  Výstavba domu sociální péče
  • 2.4.15  Vybudování dětských hřišť (Družstevní, řadovky, školka, Borová)
  • 2.4.16  Doplnění zeleně na ulicích Svobody, Družstevní, řadovky, centrum Borové, ...
  • 2.4.17  Vybudování autobusových zastávek (Hlučínská, Ratibořská, Nádražní) a doplnění zeleně
  • 2.4.18  Výstavba chodníku k vlakovému nádraží
  • 2.4.19  Výstavba parkovišť (zpevnění a úprava komunikace) - ul. Družstevní, Borová - skládka, Sokolovská (u hřiště), atd.
  • 2.4.20  Oprava suchých retenčních hrází
  • 2.4.21  Vybudování materiální technické základny pro obec i občany - základny technických služeb, kontejnery na písek, štěrk (pro občany)
  • 2.4.22  Úprava oblouku komunikace Nádražní u křižovatky s ul. 1. máje
  • 2.4.23  Úprava staré skládky Borová
  • 2.4.24  Chodník od p. Peterka až po křižovatku Borová (zatrubnění potoka)
  • 2.4.25  Vybudování smuteční síně
  • 2.4.26  Rozšíření knihovny a vybudování informačního centra
  • 2.4.27  Vybudování kruhové křižovatky
 • 2.5.     Akce k ochraně a obnově kulturní krajiny
  • 2.5.1    Ozelenění obecních cest, obnova polních stromořadí
  • 2.5.2    Budování odpočívadel na obecních cestách mimo obec i v obci

V roce 2007 bylo rozhodnuto o zpracování Strategie obce Bolatice. Členové spolku POV se tak jako členové pracovních skupin podíleli na tvorbě tohoto strategického dokumentu obce. Myšlenky, zásady a projekty POV se tak zapracovaly ve spolupráci s veřejností, odborníky a konzultanty do Strategického plánu rozvoje obce Bolatice na roky 2008 – 2022  a vytvořily tak souhrn plánovaných aktivit a projektů vyplývajících ze zásad POV, z potřeb občanů, spolků a organizací v obci po konzultaci s odborníky.

Strategický plán rozvoje obce Bolatice byl schválen Zastupitelstvem obce Bolatice dne 14. 11. 2007. Spolek POV se tak volně přetransformoval na Komisi pro realizaci strategického plánu, která dohlíží na naplňování strategie a na realizaci uvedených aktivit a projektů dle strategie a dle Akčního plánu obce Bolatice na roky 2008 – 2009. 

Občané se mohli sami zapojit do přípravy strategických dokumentů a mohou i stále zasílat podněty a nápady na aktualizaci strategie a akčního plánu. Občané jsou seznamováni s průběhem realizace v Obecním zpravodaji, na internetu, na veřejných vývěskách (např. Studie, fotografie, …), při veřejných zasedáních Obecního zastupitelstva a minimálně 1 x ročně na jednání členů Komise s občany.